Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 december 2016
gepubliceerd op 03 februari 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2017

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017010354
pub.
03/02/2017
prom.
21/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/21/2017010354/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2017


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole sluiten tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 december 2016;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De jaarlijkse gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool worden, voor de volgende ambtengroepen en voor het jaar 2017, bepaald als volgt : 1) a) voor de meester-assistenten benoemd in of aangewezen voor het hoger onderwijs van het korte type : 65.846 EURO; b) voor praktijkmeesters en hoofdpraktijkmeesters : 56.928 EURO; c) voor de meester-assistenten benoemd in of aangewezen voor het hoger onderwijs van het lange type : 64.630 EURO; 2) a) voor docenten en werkleiders : 83.971 EURO; b) voor hoogleraren en hoofden van een studiebureau : 96.834 EURO; 3) voor categoriedirecteurs en directeurs-voorzitters : 94.589 EURO; 4) a) voor de leden van het bestuurspersoneel : 45.365 EURO; b) voor de leden van het opvoedend hulppersoneel : 55.304 EURO.

Art. 2.De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, 21 december 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^