Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 januari 2016
gepubliceerd op 12 februari 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029082
pub.
12/02/2016
prom.
27/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/27/2016029082/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 JANUARI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de risicopreventie voor gezondheid op sportgebied sluiten betreffende de risicopreventie voor gezondheid op sportgebied, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juni 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op de vaststelling van het huishoudelijk reglement door de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied tijdens haar vergadering van 27 oktober 2015;

Op de voordracht van de Minister van Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 januari 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Sport, R. COLLIN

^