Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 januari 2016
gepubliceerd op 12 februari 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de reaffectatiecommissie van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029069
pub.
12/02/2016
prom.
20/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de reaffectatiecommissie van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 97 en 98, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld tot voorzitter en secretaris van de Reaffectatiecommissie van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap : 1° Voorzitter : de heer Jacques LEFEBVRE, Directeur-generaal;2° Secretaris : de heer Simon DEFAWES, Attaché.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007201378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra sluiten houdende aanstelling van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de reaffectatiecommissie bedoeld in artikel 97 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 tot vaststelling van het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, wordt opgeheven.

Art. 3.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Brussel, 20 januari 2016.

De Minister-president, Rudy DEMOTTE De Vice-presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Joëlle MILQUET De Vice-president en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Jean-Claude MARCOURT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen, Isabelle SIMONIS

^