Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 januari 2016
gepubliceerd op 20 januari 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029015
pub.
20/01/2016
prom.
05/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JANUARI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 21, 22 en 23;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en -leningen, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid de samenstelling van de hoge raad voor de studietoelagen en studieleningen te regulariseren, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Hoge Raad voor de studietoelagen en studieleningen worden benoemd : A. Als werkend lid : 1. Vier werkende leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Georges SIRONVAL, Directeur Voorzitter van de « Haute Ecole Albert JACQUART"; - De heer Philippe REMY, meesterassistent bij de « Haute Ecole Paul Henri Spaak"; - Mevrouw Patricia HOSSELET, meesterassistent bij de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet », die de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt ; - Mevrouw Julia DUCHESNE, Inspectrice a.i van het onderwijs van de provincie Luik, die de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt. 2. a) Drie erkende leden die het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen: - De heer Michel TAVERNE, directeur van de « Administration des Affaires Etudiantes » aan de « U.C.L. », die het Se.G.E.C. vertegenwoordigt; - Mevrouw Nadia MULLER, maatschappelijk werkster bij de "Haute Ecole ICHEC", die het Se.G.E.C. vertegenwoordigt; - De heer Fabrice GLOGOWSKI, pedagogisch adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », die het Se.G.E.C. vertegenwoordigt ; b) Eén lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Jean-Michel DE WAELE, vice-rector voor studentenzaken, sociaal beleid en institutionele betrekkingen van de "ULB", die de F.E.L.S.I. vertegenwooordigt . 3. Twee werkende leden die de verenigingen van leerlingenouders van het officieel secundair onderwijs en van het kunstonderwijs van het officiële secundaire niveau vertegenwoordigen : - De heer David LECOMTE, opdrachthouder, die de F.A.P.E.O. vertegenwoordigt; - Mevrouw Joëlle LACROIX, secretaris-generaal, die de F.A.P.E.O. vertegenwoordigt. 4. Twee werkende leden die de verenigingen van leerlingenouders van het vrij secundair onderwijs en van het kunstonderwijs van het vrije secundaire niveau vertegenwoordigen : - De heer Charles LOISEAU, die de U.F.A.P.E.C. vertegenwoordigt. - N. 5. Twee leden die de studentenverenigingen van het officieel hoger onderwijs en van het kunstonderwijs van het officiële hogere niveau vertegenwoordigen : - Mevrouw Zoé GOURGUE, die de FEF vertegenwoordigt ; - De heer Alessandro SCELFO, die de U.N.E.C.O.F. vertegenwoordigt. 6. Twee werkende leden die de studentenverenigingen van het vrij hoger onderwijs en van het kunstonderwijs van het vrije hogere niveau vertegenwoordigen : - De heer Thomas BENOUSSAID, die de FEF vertegenwoordigt; - De heer Aurélien FONTEYN, die de U.N.E.C.O.F. vertegenwoordigt. 7. Twee werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - Mevrouw Christiane CORNET, die de C.G.S.P. vertegenwoordigt ; - Mevrouw Johanna LUMUMBA, die de C.S.C. vertegenwoordigt. 8. Twee werkende leden die de werkgeversverenigingen vertegenwoordigen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - De heer Jean DE LAME, van de U.W.E. - N. B. Als plaatsvervangend lid : 1. Vier plaatsvervangende leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen: - De heer Alfred PIRAUX, ere-studieprefect van het KA te BERGEN, zonecoördinator; - De heer Dany VINCE, opdrachthouder bij de « Université de MONS »; - De heer Roberto GALLUCCIO, afgevaardigd bestuurder, die de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt; - De heer Philippe DEMIESSE, opdrachthouder, die de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt. 2.a) Drie plaatsvervangende leden die het vrij confessioneel onderwijs vertegenwoordigen: - Mevrouw Vinciane DE KEYSER, secretaris-generaal van de « Fédération de l'Enseignement supérieur catholique », die het Se.G.E.C. vertegenwoordigt; - De heer Philippe VALENTIN, Haute Ecole ICHEC, die het Se.G.E.C. vertegenwoordigt; - De heer Dany BILLE, juridisch adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », die het Se.G.E.C. vertegenwoordigt. b) Eén plaatsvervangend lid dat het niet confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt: - De heer Michel BETTENS, secretaris-generaal, die de F.E.L.S.I. vertegenwoordigt. 3. Twee plaatsvervangende leden die de verenigingen van leerlingenouders van het officieel secundair onderwijs en van het kunstonderwijs van het officiële secundaire niveau vertegenwoordigen : - Mevrouw Daphné RENDERS, opdrachthoudster, die de F.A.P.E.O. vertegenwoordigt; - Mevrouw Véronique DETHIER, opdrachthouder, die de F.A.P.E.O. vertegenwoordigt. 4. Twee plaatsvervangende leden die de verenigingen van leerlingenouders van het vrij secundair onderwijs en van het kunstonderwijs van het vrije secundaire niveau vertegenwoordigen : - De heer Bernard HUBIEN, Secretaris-generaal, die de U.F.A.P.E.C. vertegenwoordigt. - N. 5. Twee leden die de studentenverenigingen van het officieel hoger onderwijs en van het kunstonderwijs van het officiële hogere niveau vertegenwoordigen : - De heer Brieuc WATHELET, die de FEF vertegenwoordigt; - De heer Lionel PAHULYCZ, die de U.N.E.C.O.F. vertegenwoordigt. 6. Twee plaatsvervangende leden die de studentenverenigingen van het vrij hoger onderwijs en van het kunstonderwijs van het vrije hogere niveau vertegenwoordigen : - De heer Merlin GEVERS, die de FEF vertegenwoordigt; - De heer Alexandre TULIPPE-HECQ, die de U.N.E.C.O.F. vertegenwoordigt. 7. Twee plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt: - De heer Marc MANSIS, die de C.G.S.L.B. vertegenwoordigt; - Mevrouw Ingrid BRABANT, die de C.G.S.P. vertegenwoordigt. 8. Twee plaatsvervangende leden die de werkgeversverenigingen vertegenwoordigen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - Mevrouw Lila JORIS, adviseur bij het departement arbeidsbemiddeling en opleiding van de U.W.E.; - N.

Art. 2.De heer Michel TAVERNE, werkend lid van de raad, wordt tot voorzitter benoemd; de heer Georges SIRONVAL en mevrouw Julia DUCHESNE, werkende leden van de Raad, worden tot ondervoorzitter benoemd.

Art. 3.Het hoofd van de dienst studietoelagen en studieleningen of diens afgevaardigde neemt het secretariaat van de Raad waar.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit sluiten houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en -leningen wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 5 januari 2016.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Administrateur-generaal, J.-P. HUBIN

^