Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 februari 2015
gepubliceerd op 18 maart 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029113
pub.
18/03/2015
prom.
25/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur, artikel 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 houdende uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur, de artikelen 5 en 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap sluiten tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 februari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 februari 2015;

Overwegende dat de mandaten bedoeld in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap sluiten tot hun eind komen;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Thérèse BRIGODE, Ondervoorzitster van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, wordt tot Voorzitster van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap, benoemd.

Art. 2.Benoemd worden tot werkend en plaatsvervangend lid van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

De heer Marc ROTHSCHILD, deskundig adjunct-directeur-generaal

De heer Alain LAITAT, directeur-generaal

De heer Jacques LEFEVRE, adjunct-directeur-generaal

Mevr. Caroline BEGUIN, adjunct-directeur-generaal

De heer Vincent POINT, adjunct-directeur-generaal

Mevr. France LEBON, adjunct-directeur-generaal

Meester Jean-Paul LAGASSE, advokaat

Meester Jérôme SOHIER, advocaat

Dokter Stéphane BAEYENS, arts

Dokter Jacques NOTERMAN, arts


Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap sluiten tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 februari 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

^