Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 mei 2014
gepubliceerd op 03 november 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2013-2014, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029559
pub.
03/11/2014
prom.
22/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/22/2014029559/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2013-2014, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs sluiten betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 28 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs sluiten betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 2, 1° ;

Gelet op het verzoek van de Administratie, het verzoek van de inrichtende machten en het voorstel van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs, ingediend bij zijn vergaderingen van 20 juni 2013 en 21 november 2013;

Overwegende dat het noodzakelijk is over een unieke en gecontroleerde lijst te beschikken voor de toepassing van het voormelde decreet van 28 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs sluiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 mei 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 22 mei 2014;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De vestigingsplaatsen opgenomen in de lijsten bedoeld in de bijlagen 1 tot 9 bij dit besluit worden erkend als vestigingsplaatsen van een inrichting voor secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs sluiten betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2012-2013, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs sluiten tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2011-2012, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs sluiten betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 mei 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-M. SCHYNS

^