Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 maart 2013
gepubliceerd op 18 april 2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2011-2012, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029274
pub.
18/04/2013
prom.
21/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/21/2013029274/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2011-2012, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 2, 1° ;

Gelet op het verzoek van de Administratie, het verzoek van de inrichtende machten en het voorstel van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs, uitgesproken bij zijn vergadering van 23 juni 2011;

Overwegende dat het noodzakelijk is over een unieke en gecontroleerde lijst te beschikken voor de toepassing van het voormelde decreet van 28 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 februari 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 maart 2013;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De vestigingsplaatsen opgenomen in de lijsten bedoeld in de bijlagen 1 tot 6 van dit besluit worden erkend als vestigingsplaatsen van een inrichting voor secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2011 tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2010-2011, bij toepassing van artikel 2, 1° b, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 maart 2013.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^