Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 maart 2012
gepubliceerd op 08 mei 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029207
pub.
08/05/2012
prom.
29/03/2012
ELI
eli/besluit/2012/03/29/2012029207/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MAART 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 87, §§ 1 en 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 december 2011;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap - Algemene Dienst Audiovisuele Sector en Multimedia - wordt een « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector) opgericht, dat als opdracht heeft de creatie, de verspreiding en de audiovisuele promotie in de Franse Gemeenschap aan te moedigen, met inachtneming van de verscheidenheid van de genres en het publiek.

Art. 2.Het Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector is bevoegd voor : 1° de ondersteuning van creatie, promotie en verspreiding van de audiovisuele werken van de Franse Gemeenschap;2° de steun verleend met toepassing van het decreet van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie sluiten betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie;3° het beheer en het opvolgen van de bijdrage van uitgevers en verdelers van audiovisuele mediadiensten tot de productie van audiovisuele werken, bepaald door het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten;4° het beheer van het Bijzonder Fonds RTBF, bestemd om de coproductie tussen de producenten van audiovisuele werken van de Franse Gemeenschap en de RTBF te ondersteunen;5° de verschillende internationale coproductieakkoorden waarmee de Franse Gemeenschap verbonden is;6° de opdrachten voortvloeiend uit de internationale akkoorden die door de Franse Gemeenschap werden gesloten en de internationale teksten die ze heeft bekrachtigd;7° de uitoefening van alle andere opdrachten die het door de Regering op het gebied van de audiovisuele sector toegewezen zou krijgen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor de Audiovisuele Sector wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2012.

De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

^