Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 20 september 2011

Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de **** ****, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het **** **** ressorteren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029497
pub.
20/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011029497/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - **** van de **** van de **** **** tot wijziging van het besluit van de **** van de **** **** van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de **** van de **** ****, van de Hoge **** voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het **** **** ressorteren


De **** van de **** ****, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het **** voor de Nieuwe Informatie- en **** van de **** **** (****), inzonderheid op artikel 13, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de ****-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, inzonderheid op artikel 45, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de «*****», afgekort «*****», inzonderheid op artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het gecoördineerd decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele ****, inzonderheid op artikel 140, § 3;

Gelet op het besluit van de **** van de **** **** van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de **** van de **** van de **** ****;

Gelet op het besluit van de **** van de **** **** van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de **** van de **** ****, van de Hoge **** voor de Audiovisuele sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het **** **** ressorteren;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 1 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van **** van 7 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van **** van 7 april 2011;

Gelet op het protocol ****. 398 van het **** ****, gesloten op 10 juni 2011;

Gelet op het advies van de **** van de «*****», gegeven op 26 april 2011;

Gelet op het advies van het **** van het **** van de **** ****, gegeven op 11 april 2011;

Gelet op het advies van de **** van de Hoge **** voor de Audiovisuele **** van de **** ****, gegeven op 29 juni 2011;

Gelet op het advies van de **** van het **** voor de Nieuwe Informatie- en **** van de **** ****, gegeven op 29 april 2011;

Gelet op het gebrek aan advies van de **** van het **** voor opleidingen tijdens de loopbaan binnen de gestelde termijn;

Gelet op het advies ****. 49.940/2/**** van de **** van State, gegeven op 26 juli 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de **** van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 22, § 3, van het besluit van de **** van de **** **** van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de **** van de **** ****, van de Hoge **** voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het **** **** ressorteren, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « In afwijking van § 1 kan de Minister of de Secretaris-generaal of de leidend ambtenaar beslissen dat een bijkomend onderhoud met elk van de 3 tot 10 eerste geslaagden die over de bekwaamheden beschikken die overeenstemmen met het ****, georganiseerd zal worden.In dit geval zal het bijkomend onderhoud georganiseerd worden in aanwezigheid van ten minste 3 ambtenaren van ten minste rang 25 waaronder de Afgevaardigd bestuurder van **** of zijn vertegenwoordiger. **** van de leden van de examencommissie is afkomstig uit de bevoegde personeelsdienst. »; 2° Er wordt een tweede lid ingevoegd, **** als volgt : «*****».

Art. 2.**** Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

****, 25 augustus 2011.

**** Minister van Kind, Onderzoek en ****, ****.-****. ****

^