Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 april 2011
gepubliceerd op 31 mei 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de opstelling van de « proef voor hoger secundair onderwijs » van het schooljaar 2010-2011

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029308
pub.
31/05/2011
prom.
07/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/07/2011029308/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de opstelling van de « proef voor hoger secundair onderwijs » van het schooljaar 2010-2011


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006202467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs sluiten betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs, zoals gewijzigd bij de decreten van 8 maart 2007, 7 december 2007, 13 december 2007, 30 april 2009 en 13 januari 2011, inzonderheid op titel III/2 betreffende het instellen van een systeem met als doel de begeleiding van de schoolinrichtingen in het proces van de gemeenschappelijke externe proef bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van het secundair onderwijs genaamd " Test voor het hoger secundair onderwijs », artikel 36/11;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2010 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een proef voor hoger secundair onderwijs op het einde van de derde graad sluiten tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2010 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een proef voor hoger secundair onderwijs op het einde van de derde graad;

Gelet op het voorstel van de Sturingscommissie van het opvoedingssysteem van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2010, voor de organisatie van de externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift voor het schooljaar 2010-2011;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Een proef voor het hoger secundair onderwijs wordt in juni 2011 georganiseerd voor het vak geschiedenis. § 2. Die proef is bestemd voor de leerlingen ingeschreven in het 6e leerjaar van het algemeen onderwijs of van het gewoon technisch doorstromingsonderwijs of van het gespecialiseerd technisch doorstromingsonderwijs van vorm 4.

Art. 2.§ 1. Een proef voor het hoger secundair onderwijs wordt in juni 2011 georganiseerd voor het vak Frans (lezen). § 2. Die proef is bestemd voor de leerlingen ingeschreven in het 6e leerjaar van het gewoon technisch kwalificatieonderwijs of van het gespecialiseerd technisch kwalificatieonderwijs van vorm 4 alsook voor de leerlingen ingeschreven in het 7e jaar van het gewoon beroepsonderwijs of van het gespecialiseerd beroepsonderwijs van vorm 4.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2011.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 april 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^