Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 februari 2011
gepubliceerd op 24 maart 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029167
pub.
24/03/2011
prom.
10/02/2011
ELI
eli/besluit/2011/02/10/2011029167/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 februari 2011;

Op de voordracht van de Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken en van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 70 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt § 1, eerste lid, aangevuld met de punten 34°, 35°, 36° en 37°, luidend als volgt : « 34° goedkeuring van de specifieke lesroosters van de Hogescholen en van de lesroosters van de Hogere Kunstscholen; 35° goedkeuring van de opdrachten in het buitenland van de directeurs-voorzitters van de Hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap en van de directeurs van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap;36° goedkeuring van de afwezigheden van meer dan twee weken voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen om redenen die gebonden zijn aan de uitoefening van hun kunst;37° goedkeuringen die verleend moeten worden aan de inrichtingen voor hoger onderwijs (universitaire en niet-universitaire) om schenkingen en legaten te aanvaarden.».

Art. 2.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 februari 2011.

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^