Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 juli 2010
gepubliceerd op 27 augustus 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie inzake de steun voor schoolintegratie ten gunste van jongeren met een handicap voor het gespecialiseerd onderwijs en voor het gewoon basis- en secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029471
pub.
27/08/2010
prom.
09/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JULI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie inzake de steun voor schoolintegratie ten gunste van jongeren met een handicap voor het gespecialiseerd onderwijs en voor het gewoon basis- en secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, §1;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type decreet prom. 03/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende organisatie van het gespecialisseerd onderwijs;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap;

Overwegende dat artikel 6 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap en de §§ 1 en 2 de oprichting en de samenstelling bepalen van een Commissie inzake steun voor schoolintegratie ten gunste van jongeren met een handicap voor het gespecialiseerd onderwijs en voor het gewoon basis- en secundair onderwijs;

Gelet op de respectieve voorstellen van de Minister bevoegd voor het Gehandicaptenbeleid, van de Adviesraad voor Opvoeding, Opvang en Huisvesting van het Agentschap, van de Hoge Raad voor het gespecialiseerd onderwijs, van de Algemene overlegraad voor het gewoon secundair onderwijs, van de Algemene overlegraad voor het gewoon basisonderwijs, van het Waalse adviesorgaan dat de gehandicapte personen vertegenwoordigt, van het Agentschap en van het Bestuur van het gespecialiseerd onderwijs en het gewoon onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De heer Patrick BEAUFORT wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie.

Art. 2.M. Janine GOBIET, de heer Jean-Pierre MARTIN en de heer Jean-Marc HOUYOUX worden benoemd tot vicepresident van de Commissie.

Art. 3.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap voor het gespecialiseerd en gewoon basis- en secundair onderwijs : 1° als vertegenwoordiger van de Adviesraad voor Opvoeding, Opvang en Huisvesting van het Agentschap : Werkend lid : de heer Jean-Marie JUSNIAUX Plaatsvervangend lid : de heer Luc FOUARGE 2° als vertegenwoordiger van de Algemene overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs : Werkend lid : de heer Francis BRUYNDONCKX Plaatsvervangend lid : M.Thérèse SIMON 3° als vertegenwoordiger van de Algemene overlegraad voor het gewoon secundair onderwijs en van de Algemene overlegraad voor het gewoon basisonderwijs : Werkend lid : de heer Didier LETURCQ Plaatsvervangend lid : M.Martine HENDRICKX 4° als vertegenwoordiger van het Waalse adviesorgaan dat de gehandicapte personen vertegenwoordigt : Werkend lid : M.Agnès LEMOINE Plaatsvervangend lid : M. Céline LIMBOURG 5° als vertegenwoordiger van het agentschap : Werkende leden : M.Marina GOFFELLI M. Bénédicte DAPSENS D'YVOIR Plaatsvervangende leden : M. Isabelle ENGLEBERT; de heer Christian NILE 6° als vertegenwoordiger van het bestuur van het gespecialiseerd onderwijs : Werkend lid : M.Christine WILLEMS Plaatsvervangend lid : de heer Sylvain DUBUCQ 7° als vertegenwoordiger van het bestuur van het gewoon onderwijs : Werkend lid : de heer Paul VIGNERONT Plaatsvervangend lid : de heer Miguel MAGERAT.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Brussel, 9 juli 2010.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^