Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 juli 2010
gepubliceerd op 24 augustus 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de commissie voor de inrichting van schoolintegratie voor het gewoon basis-, secundair en hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029439
pub.
24/08/2010
prom.
09/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JULI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de commissie voor de inrichting van schoolintegratie voor het gewoon basis-, secundair en hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap;

Overwegende dat artikel 6 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap in de paragrafen 1 en 2 in de oprichting en de samenstelling voorziet van een commissie voor de inrichting van schoolintegratie voor het gewoon basis-, secundair en hoger onderwijs;

Gelet op de respectieve voordrachten van de Minister tot wier bevoegdheden het Beleid voor de Gehandicapten, van de Franstalige Brusselse Adviesraad voor hulpverlening aan personen en Gezondheid, afdeling « Gehandicapten », van de Algemene raad voor het basisonderwijs, van de Algemene overlegraad voor het secundair onderwijs, van de Algemene overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs, van de Brusselse dienst en het Bestuur voor het gewoon basisonderwijs, gewoon secundair onderwijs, het gespecialiseerd onderwijs en het hoger onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean-Pierre COENEN wordt tot voorzitter van de commissie benoemd.

Art. 2.Mevr. Manoëlle Velghe en Mevr. Rosanna Delussu worden tot ondervoorzitster van de commissie benoemd.

Art. 3.Benoemd worden tot lid van de commissie voor de inrichting van schoolintegratie voor het gewoon basis-, secundair en hoger onderwijs : 1° als vertegenwoordigers van de Franstalige Brusselse Adviesraad voor hulpverlening aan personen en Gezondheid, afdeling « gehandicapten » : 1.Mevr. Ariane Hassid 2. Mevr.Christelle Ninforge 3. Mevr.Pascale Biot; 2° als vertegenwoordiger van de Algemene Raad voor het basisonderwijs : de heer Pierre Van Den Bril;3° als vertegenwoordiger van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs : de heer Michel Lambert;4° als vertegenwoordiger van de Algemene Raad voor het hoger onderwijs : de heer Pierre Dangre;5° als vertegenwoordiger van de Algemene Raad voor het gespecialiseerd onderwijs : Mevr.Dominique Cliquart; 6° als vertegenwoordigers van de Brusselse dienst : 1.Mevr. Marie Carton 2. Mevr.Dominique Dugnoille; 7° als vertegenwoordiger van het Bestuur van het gewoon basisonderwijs : de heer Paul Vigneront;8° als vertegenwoordiger van het Bestuur van het gewoon secundair onderwijs : Mevr.Daphné Joie; 9° als vertegenwoordiger van het Bestuur van het hoger onderwijs : de heer Luc Barbay;10° als vertegenwoordiger van het Bestuur van het gespecialiseerd onderwijs : Mevr.Stéphanie Pirsoul.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Brussel, 9 juli 2010.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^