Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 september 2009
gepubliceerd op 17 november 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029737
pub.
17/11/2009
prom.
29/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 betreffende de hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 46;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 november 1991 tot bepaling van de werking van de Erkenningscommissie, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd;

Gelet op de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2005, 12 september 2005, 25 september 2006, 20 oktober 2006, 19 februari 2007, 23 maart 2007, 24 september 2007, 14 december 2007, 11 maart 2008, 3 november 2008 en 15 mei 2009 tot aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie;

Gelet op de noodzakelijkheid om sommige ontslagnemende leden te vervangen, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Delphine LEBEAU wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Erkenningscommissie, ter vervanging van Mevr. Anne HONNOREZ, ontslagnemend.

Art. 2.Mevr. Michèle MEGANCK wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Erkenningscommissie, ter vervanging van de heer Jean-Paul FAVIER, ontslagnemend.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 29 september 2009.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK

^