Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 november 2008
gepubliceerd op 20 februari 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029056
pub.
20/02/2009
prom.
28/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2008 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen : A. Werkende leden : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer André VAN TRIMPONT, Erestudieprefect van het « Athénée royal d'Ath »; - De heer René DUMORTIER, Regionaal Directeur van het Centrum in de Provincie Henegouwen. 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Jacques HUMBLET, Adjunct-directeur van de « Fédération de l'Enseignement de la Promotion sociale catholique » (Federatie van het katholieke onderwijs voor sociale promotie).3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Jean PUISSANT, Ere-onderrector van de studentenzaken aan de « Université « libre de Bruxelles ».4° Twee afgevaardigden van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap die bevoegd is voor de studietoelagen en studieleningen : - De heer Baudouin MILIS; - De heer Jean-Marie VANCRAYEBECK. 5° Twee leden die de representatieve studentenverenigingen vertegenwoordigen : - De heer Xavier DUPONT, Secretaris-generaal van « Unécof »; - N. B. Plaatsvervangende leden : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Gérard MARNETTE, Ere-Inspecteur van de « PMS-centra »; - De heer Guy NELIS, vertegenwoordiger van CPEONS. 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer André LEMOINE, Beheerder van de « Haute Ecole Roi Baudouin ».3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Michel BETTENS, Secretaris-generaal van de « FELSI ».4° Twee afgevaardigde leden van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap die bevoegd is voor de studietoelagen en de studieleningen : - De heer Francis GERMEYS; - Mevr. Thérèse MORDANT. 5° Twee leden die de representatieve studentenverenigingen vertegenwoordigen : - N. - N.

Art. 2.De heer Damien KREIT, Raadsman op het Arbeidshof van Luik, wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad.

De heer André HENKES, Advocaat-generaal op het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitter van de Raad.

Art. 3.Het diensthoofd voor studietoelagen en studieleningen, of zijn afgevaardigde, neemt het secretariaat van de Raad waar.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 september 2008.

Art. 5.De Minister belast met de Studietoelagen en de Studieleningen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 november 2008.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^