Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 december 2008
gepubliceerd op 23 januari 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Architectuuronderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029019
pub.
23/01/2009
prom.
03/12/2008
ELI
eli/besluit/2008/12/03/2009029019/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Architectuuronderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 18 februari 1977 houdende organisatie van het architectuuronderwijs, inzonderheid op artikel 11.20;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a) ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2008 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het voorstel van de Hoge Raad voor Architectuuronderwijs van 30 oktober 2008;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Architectuuronderwijs, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 3 december 2008.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^