Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 april 2008
gepubliceerd op 30 mei 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029273
pub.
30/05/2008
prom.
18/04/2008
ELI
eli/besluit/2008/04/18/2008029273/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen;

Gelet op het decreet van 17 maart 1997 tot vaststelling van het statuut van de commissarissen bij de hogescholen;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2007 houdende aanwijzing van de Regeringscommissarissen bij de Hogescholen en van de afgevaardigden van de Regering bij de hogere kunstscholen;

Op de voordracht van de Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van de bijlage bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2007 houdende aanwijzing van de Regeringscommissarissen bij de Hogescholen en van de afgevaardigden van de Regering bij de hogere kunstscholen, worden de woorden « Michel POULEUR » vervangen door de woorden « Antoine PELOSATO ».

Art. 2.De aanwijzing van de Commissarissen van de Regering bij de Hogescholen en van de Afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen voor de periode van 15 september 2008 tot 14 september 2013 wordt vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2008, met uitzondering van artikel 1, dat op 1 mei 2008 in werking treedt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 april 2008.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^