Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 maart 2008
gepubliceerd op 08 mei 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029228
pub.
08/05/2008
prom.
21/03/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en op artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 mart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een vakorganisatie die in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd is;

Overwegende dat de termijn van de mandaten van de huidige leden van de raad van beroep verstreken is, en dat zijn samenstelling bijgevolg dient te worden vernieuwd;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs, hierna « de raad van beroep » genoemd : - als werkend lid en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend lid en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de personeelsleden in het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt, aangesloten bij een vakorganisatie die in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd is : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Philippe LAURENT wordt tot voorzitter van de raad van beroep benoemd.

De heer Frédéric KURZ wordt tot eerste plaatsvervangende voorzitter van de raad van beroep benoemd.

De heer Eric BATISTONI wordt tot tweede plaatsvervangende voorzitter van de raad van beroep benoemd.

Art. 3.De heer Jan MICHIELS, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot secretaris van de raad van beroep benoemd.

Mevr. Françoise JACOBS, assistent bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot adjunct-secretaris van de raad van beroep benoemd.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid het Statuut van het onderwijspersoneel behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 maart 2008.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, C. DUPONT

^