Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 mei 2007
gepubliceerd op 27 juli 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2007 tot 2009

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029133
pub.
27/07/2007
prom.
29/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/29/2007029133/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MEI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2007 tot 2009


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 28 februari 1978 houdende organisatie van de openbare dienst voor openbare lectuurvoorziening, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 1983, 21 oktober 1988, 19 juli 1991, 30 november 1992, 10 april 2003, 17 december 2003 en 20 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de Openbare dienst voor openbare lectuurvoorziening, gewijzigd bij de besluiten van 2 september 1997, 8 november 1999, 12 december 2000, 8 november 2001, 11 december 2003 en 10 mei 2005, inzonderheid op artikel 54;

Overwegende dat de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document om de twee jaar dient te worden herzien volgens de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, Besluit :

Artikel 1.De bedragen vastgesteld in artikel 54 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de Openbare dienst voor openbare lectuurvoorziening, gewijzigd bij de besluiten van 2 september 1997, 8 november 1999, 12 december 2000, 8 november 2001, 11 december 2003 en 20 juli 2005, worden herzien als volgt : - Volwassenen : fictieboek : 21,53 euro; documentair boek :24,59 euro; - Jongeren : fictieboek : 16,91 euro; documentair boek : 19,98 euro; - Referentieboek, - tijdschrift of - document : 61,50 euro; - Dagblad : 199,86 euro; - Ander tijdschrift : 92,24 euro; - Bibliografische cd-rom : 1230,04 euro; - Digitale multimediadrager : 307,52 euro.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 maart 2007 tot 14 maart 2009.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid de Openbare Lectuurvoorziening behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 mei 2007.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd, Mevr. F LAANAN

^