Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 maart 2005
gepubliceerd op 01 augustus 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de interzonale en de zonale affectatiecommissies samenstellen, die opgericht zijn bij toepassing van artikel 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005201393
pub.
01/08/2005
prom.
18/03/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 MAART 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de interzonale en de zonale affectatiecommissies samenstellen, die opgericht zijn bij toepassing van artikel 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid op de artikelen 14ter, ingelast bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1993 en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 1994, 27 april 1995, 9 januari 1996, 12 januari 1998, 29 april 1999 en bij de decreten van 29 maart 2001, 20 december 2001 en 12 mei 2004 en 14quater, ingelast bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1993 en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 1994, 9 januari 1996, 12 januari 1998, 29 april 1999 en bij de decreten van 29 maart 2001, 20 december 2001, 3 juli 2003, 17 december 2003 en 12 mei 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de interzonale en de zonale affectatiecommissies samenstellen, die opgericht zijn bij toepassing van artikel 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, 20 juni 2003, 8 september 2003, 12 september 2003, 7 oktober 2003, 9 oktober 2003, 4 november 2003, 10 februari 2004, 2 april 2004 en 11 juni 2004;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, van de Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2005, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de interzonale en de zonale affectatiecommissies samenstellen, die opgericht zijn bij toepassing van artikel 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, aangevuld met de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, 20 juni 2003, 8 september 2003, 4 november 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht; 1° in 1° worden de woorden "Mevr.Martine DORCHY" vervangen door de woorden "Mevr. Bernadette GENOTTE"; 2° in 2° worden de woorden "Mevr.Bernadette GENOTTE, studieprefecte", vervangen door de woorden "Dhr. Alfred LAMBREMONT, studieprefect" en de woorden "Dhr Willy MAUQUOY, directeur-prefect", worden vervangen door de woorden "Dhr Hubert HICK, directeur"; 3° in 4° worden de woorden "Dhr.Michel DINEUR" vervangen door de woorden "Dhr. Guerasimos INTJIGEJLIS"; de woorden "Dhr. Francis LEES" worden vervangen door de woorden : "Dhr. Serge PETRE" en de woorden "Dhr. Plusquin, Jean-Louis" worden geschrapt; 4° in 5° worden de woorden "Dhr.Guerasimos INTJIGEJLIS" vervangen door de woorden "Dhr. Robert MANCHON"; de woorden "Dhr. Guy VANDERSMISSEN" worden vervangen door de woorden "Mevr. Samira RAHMANI"; 5° in 6° worden de woorden "Dhr.Jean DIERICKX, Dhr. Alain DECHAMPS, Mevr. Anne OSTYN" respectievelijk vervangen door de woorden "Mevr.

Geneviève COTTON, Dhr. Jean-Marc GASPARD, Dhr. Pierre MARIN".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003, 8 september 2003, 9 oktober 2003 en 10 februari 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "Mevr.Anne-Marie GARNIER, studieprefecte" vervangen door de woorden "Mevr. Anne DECATELLE, bestuurster"; 2° in 3° worden de woorden "Dhr.Albert TAMINIAUX, schooldirecteur" vervangen door de woorden "Mevr. Marie-Josée GODRIE, studieprefecte"; 3° in 5° worden de woorden "Mevr.Françoise BERTINCHAMPS" vervangen door de woorden "Dhr. Alain VAN STYVENDAEL"; 4° in 6° worden de woorden "Dhr.Jean DIERICKX, Dhr. Alain DECHAMPS, Mevr. Anne OSTYN" respectievelijk vervangen door de woorden "Mevr.

Geneviève COTTON, Dhr. Jean-Marc GASPARD, Mevr. Liliane VAN EYCK".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003, 8 september 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 3° worden de woorden "Mevr.Daniel SACRE, studieprefecte" vervangen door de woorden "Dhr. Christian RENARD, onderwijzer" en de woorden "schooldirectrice" worden vervangen door de woorden "onderwijzeres"; 2° in 6° worden de woorden "Mevr.Eliane LERUTH, Dhr. Luc GUSTIN, Dhr.

Alain DECHAMPS" respectievelijk vervangen door de woorden "Dhr. Hubert LERUTH, Mevr. Marie-Christine ZEEVART, Dhr. Francis GERMEYS" en de woorden "Mevr. Catherine LEMAITRE" worden geschrapt.

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003, 8 september 2003, 9 oktober 2003 en 11 juni 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "Dhr.Claude ANTOINE, leraar" vervangen door de woorden "Mevr. Christine TYSSENS, studieprefecte" en de woorden "Mevr. Claudine COLLA, studieprefecte" worden vervangen door de woorden "Mevr. Catherine LEMAL, studieprefecte"; 2° in 3° worden de woorden "Gaspers, prefect" vervangen door de woorden "Gaspers, leraar";3° in 6° worden de woorden "Dhr.Luc GUSTIN, Dhr. Alain DECHAMPS, Mevr. Catherine LEMAITRE" respectievelijk vervangen door de woorden "Dhr. Hubert LERUTH, Mevr. Marie-Christine ZEEVART, Dhr. Francis GERMEYS".

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003 en 8 september 2003 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "Dhr.Pierre CHARNEUX, directeur-prefect" vervangen door de woorden "Mevr. France DEVILLERS, studieprefecte" en de woorden "Dhr. Jean RETERRE, bestuurder" worden vervangen door de woorden "Mevr. Aline DEBOUNY, directrice"; 2° in 3° worden de woorden "Dhr.Roger BALTUS, studieprefect" vervangen door de woorden "Dhr. Guy GILLET, studieprefect" zoals de woorden "Dhr. Hubert LERUTH, schooldirecteur" vervangen door de woorden "Mevr. Monique ROEMANS, directrice"; 3° in 5° worden de woorden "Dhr.José BALTUS" vervangen door de woorden "Dhr. Edmond DEBOUNY"; 4° in 6° worden de woorden "Dhr.Luc GUSTIN, Dhr. Alain DECHAMPS, Mevr. Catherine LEMAITRE" respectievelijk vervangen door de woorden "Dhr. Hubert LERUTH, Mevr. Marie-Christine ZEEVART, Dhr. Francis GERMEYS".

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003, 8 september 2003 en 9 oktober 2003 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "Dhr.Jean-Luc BOIGELOT, studiemeester-opvoeder", vervangen door de woorden "Dhr. Alain DECHAMPS, directeur"; 2° in 4° worden de woorden "Dhr.Michel DELBUSHAYE" vervangen door de woorden "Dhr. Luc RENARD" en de woorden "Dhr. Pierre SOTTIAUX" worden vervangen door de woorden "Dhr. Jacques LANGE"; 3° in 6° worden de woorden "Dhr.Christian WILVERS, Mevr. Anne OSTYN", respectievelijk vervangen door de woorden "Dhr. Jean-Luc BOIGELOT, Dhr. André CAUSSIN".

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003, 8 september 2003, 4 november 2003 en 11 juni 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1° worden de woorden "Dhr.Léon WANSART, directeur-prefect", vervangen door de woorden "Dhr. Bernard DUPONT, studieprefect"; 2° in 2° worden de woorden "Dhr.Bernard DUPONT, studieprefect", vervangen door de woorden "Dhr. Hervé BRACKMAN"; 3° in 3° worden de woorden "Dhr.Philippe GUILLAUME, schooldirecteur", vervangen door de woorden "Dhr. Jean-François ANTOINE, directeur"; 4° in 5° worden de woorden "Mevr.Dominique DOURTE" vervangen door de woorden "Dhr. Jean-Pierre BENEDETTI" zoals de woorden "Dhr. Hervé BRACKMAN" vervangen door de woorden "Dhr. Yves BRACONNIER "; 5° in 6° worden de woorden "Dhr.Christian WILVERS, Mevr. Anne OSTYN", respectievelijk vervangen door de woorden "Dhr. Jean-Luc BOIGELOT, Dhr. Pierre GRIDELET".

Art. 8.In artikel 8 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003 en 8 september 2003 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "Dhr.Charles DUBOIS, studieprefect" vervangen door de woorden "Dhr. Jean-Pierre TAPART, leraar" en de woorden "VANHOPSTAL, studieprefect" worden vervangen door de woorden "VANHOPSTAL, directeur van het Centre technique et pédagogique de Frameries"; 2° in 6° worden de woorden "Dhr.Jacques BUXANT, Dhr. Alain DECHAMPS, Mevr. Catherine LEMAITRE", respectievelijk vervangen door de woorden "Dhr. Michel VAN OPSTAL, Dhr. Jean-Marc DUPONT, Dhr. Jean-Claude LIENARD".

Art. 9.In artikel 9 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003, 8 september 2003 en 2 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "Mevr.M.-Claude WOLFCARIUS, studieprefecte" vervangen door de woorden "Mevr. Tanya VANDERKERCHOVE, studieprefecte"; 2° in 6° worden de woorden "Dhr.Jacques BUXANT, Dhr. Alain DECHAMPS, Mevr. Catherine LEMAITRE" respectievelijk vervangen door de woorden "Dhr. Jean-Marc DUPONT, Dhr. Alain DISEUR, Dhr. Jean-Paul VANDERBORGHT".

Art. 10.In artikel 10 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003 en 8 september 2003 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "Dhr.Philippe HAYOT, werkplaatsleider", vervangen door de woorden "Dhr. Pierre ERCOLINI, studieprefect"; 2° in 3° worden de woorden "Dhr.Alain DECHAMPS, provisor", vervangen door de woorden "Dhr. Jean-Pierre SURKOL" en de woorden "Jean-Albert PIEROUX, directeur" worden vervangen door de woorden "Marc QUINTARD, leraar"; 3° in 4° worden de woorden "Dhr.Pierre DAUBRESSE", vervangen door de woorden "Mevr. Paule ANNOYE"; 4° in 5° worden de woorden "Dhr.Christian ALEXANDRE, Mevr. Paule ANNOYE" respectievelijk vervangen door de woorden "Mevr. Maryvonne FRANCESCHINELLI, Dhr. Fabrice PRIMERANO"; 5° in 6° worden de woorden "Dhr.Jean-Albert PIEROUX, Mevr. Catherine LEMAITRE", respectievelijk vervangen door de woorden "Dhr. Alain DISEUR, Mevr. Judith PHILIPPE".

Art. 11.In artikel 11 van hetzelfde besluit, aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2002, en gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2003, 8 september 2003, 12 september 2003, 7 oktober 2003, 9 oktober 2003 en 13 oktober 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden "Dhr.Jean-Louis DAMBIERMONT", vervangen door de woorden "Mevr. Mirianne GOFFETTE"; 2° in 3° worden de woorden "Dhr.Léon WANSART, directeur-prefect" vervangen door de woorden "Mevr. Bernadette GENOTTE, studieprefecte"; 3° in 4° worden de woorden "Mevr.Christiane CORNET" vervangen door de woorden "Mevr. Rita DE HOLLANDER"; 4° in 6° worden de woorden "Dhr.Luc GUSTIN, Dhr. Alain DECHAMPS, Mevr. Anne OSTYN", respectievelijk vervangen door de woorden "Dhr.

Jean-Marc GASPARD, Dhr. Alain DISEUR, Dhr. Francis GERMEYS".

Art. 12.De Minister van Ambtenarenzaken en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het werd ondertekend.

Brussel, 18 maart 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. M.D. SIMONET De Minister van Ambtenarenzaken en Sport, Cl. EERDEKENS

^