Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 februari 2004
gepubliceerd op 01 maart 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor de prestaties uitgevoerd buiten de normale werkuren aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die onder Sector XVII ressorteren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004029068
pub.
01/03/2004
prom.
18/02/2004
ELI
eli/besluit/2004/02/18/2004029068/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor de prestaties uitgevoerd buiten de normale werkuren aan bepaalde personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de Instellingen van openbaar nut die onder Sector XVII ressorteren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 1 juli 1982 houdende oprichting van een Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 oktober 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 18 november 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 november 2003;

Gelet op het protocol nr. 304 van het Onderhandelingscomité van Sector XVII, gesloten op 19 december 2003;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op artikel 84, § 1, eerste lid, 2°;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bijwerking en de harmonisatie van de toekenning aan de personeelsleden van een toelage voor de prestaties uitgevoerd buiten de normale werkuren dienen te worden verwezenlijkt;

Overwegende dat de onmiddellijke uitvoering van deze reglementaire regeling waarvan het principe uitgaat van een voorstel van een paritaire werkgroep ingesteld om de problematiek van diverse premies en toelagen te bestuderen met het oog op hun harmonisatie en op de objectivering van hun toekenningsvoorwaarden, immers aan een dringende noodzaak van rechtvaardigheid beantwoordt, of het nu gaat om een gelijke behandeling van de personeelsleden die onderworpen zijn aan identieke voorwaarden of om een bijzondere behandeling van de personeelsleden die onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 18 februari 2004, Besluit : Afdeling 1. - Toelage voor overuur

Artikel 1.Er wordt, voor elk overuur, een toelage, vastgesteld op 1/1976e van de jaarlijkse globale brutowedde, toegekend aan de personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de Instellingen van openbaar nut die onder Sector XVII ressorteren, die uitzonderlijk verplicht zijn prestaties uit te voeren die, alhoewel ze inherent zijn aan hun functie, niet als normale prestaties kunnen worden beschouwd.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken neemt een beslissing over de mogelijkheid om bezoldigde bijkomende prestaties uit te voeren, op advies van de Inspecteur van Financiën voor de personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en de functioneel bevoegde Minister nemen een beslissing over de mogelijkheid om bezoldigde bijkomende prestaties uit te voeren, op advies van de Inspecteur van Financiën of, naargelang het geval, van de Commissaris van de Regering voor de personeelsleden van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector of van de Instellingen van openbaar nut die onder Sector XVII ressorteren. Afdeling 2. - Toelage voor zondagse prestaties

Art. 4.§ 1. Er wordt aan de personeelsleden bedoeld in artikel 1 van dit besluit, die verplicht zijn prestaties op zon- en feestdagen tussen 0 en 24 uur uit te voeren, voor elk werkuur, een toelage, vastgesteld op 1/1976e van de jaarlijkse globale brutowedde, toegekend zoals bepaald in hetzelde artikel 1, wanneer deze prestaties in het kader van de normale werkuren worden uitgevoerd. § 2. Wanneer deze prestaties buiten het kader van de normale werkuren worden uitgevoerd, wordt de toelage bedoeld in § 1 toegekend en de gepresteerde uren kunnen worden gerecupereerd. Afdeling 3. - Toelage voor nachtdienst

Art. 5.Er wordt een uurtoelage voor nachtprestaties toegekend aan de personeelsleden bedoeld in artikel 1, waarvan het bedrag in artikel 7 wordt vastgesteld, volgens de in artikel 6 nader bepaalde regels.

Art. 6.Onder nachturen worden verstaan de uren tussen 22 uur en 4 uur.

Worden ook gelijkgesteld met nachturen, voorzover ze in de normale duur van voortgezette beroepsactiviteiten worden inbegrepen : werkuren vanaf 18 uur voor zover het werk ten vroegste op 22 uur eindigt; werkuren vanaf 4 uur tot uiterlijk 8 uur voorzover het werk uiterlijk om 4 uur begint.

Art. 7.De uurtoelage bedraagt 2,05 euro en is gekoppeld aan het spilindex 138,01. Het bedrag is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de modaliteiten bepaald bij de wet van 1 maart 1997 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, met toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die gelden voor de uitbetaling van bezoldigingen. Afdeling 4. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 8.Dit besluit is niet van toepassing op de personeelsleden die titularis zijn van een graad van niveau 1 of die bezoldigd zijn in een schaal die gelijk is aan een graad van niveau 1.

Art. 9.Het besluit van de Regent van 30 maart 1950 de toekenning regelend van toelagen wegens buitengewone prestaties wordt opgeheven.

Art. 10.Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 11 september 1991 houdende toekenning van een uurtoelage voor nachtprestaties aan de personeelsleden van de groep overheidsinstellingen voor jeugdbescherming, met open en gesloten regimes, van de Franse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 11.Het tweede lid van artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 september 1998 waarbij een toelage wordt toegekend aan de personeelsleden van de Algemene Dienst Informatica en Statistieken van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die nachtprestaties verrichten wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2004.

Art. 13.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 februari 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT

^