Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 augustus 2002
gepubliceerd op 14 januari 2003

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de secretaris van de Academische Raad van de « Université de Mons-Hainaut »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029488
pub.
14/01/2003
prom.
26/08/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


26 AUGUSTUS 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de secretaris van de Academische Raad van de « Université de Mons-Hainaut »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij de wet van 6 juli 1964;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1967 houdende het algemeen reglement voor de rijksuniversiteiten en de rijksuniversitaire centra, inzonderheid op de artikelen 19 en 27;

Gelet op de lijst voorgedragen door de Academische Raad van de « Université de Mons-Hainaut » bij de vergadering van 8 mei 2002, Besluit : Enig artikel. De heer Bernard Harmegnies, gewoon hoogleraar bij het Interfacultair Centrum voor menswetenschappen van de « Université de Mons-Hainaut », wordt voor het academiejaar 2002-2003 benoemd tot secretaris van de Academische Raad van bedoelde Universiteit.

Brussel, 26 augustus 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

^