Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 februari 2002
gepubliceerd op 23 maart 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de delegatie van de overheid in de basisoverleg- en de tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij besluit van de Regering van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029145
pub.
23/03/2002
prom.
04/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de delegatie van de overheid in de basisoverleg- en de tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij besluit van de Regering van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijziging van de voorzitters en plaatvervangende voorzitters van deze comités, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van 2 juli 1998 houdende aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de delegatie van de overheid in de basisoverleg- en de tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij besluit van de Regering van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités;

Op de voordracht van de voorzitter van het basisoverlegcomité nr. 2 opgericht in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van 2 juli 1998 houdende aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de delegatie van de overheid in de basisoverleg- en de tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij besluit van de Regering van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités, worden de bepalingen opgenomen in bijlage II - Basisoverlegcomité voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap - onder het opschrift « Basisoverlegcomité nr. 2 (Algemeen Bestuur Infrastructuur) », vervangen door de bepalingen opgenomen onder bijlage 1 van dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 4 februari 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, R. DEMOTTE

Bijlage I Plaatsvervangende voorzitter : de heer Monfils, directeur-generaal.

Werkende leden : de heer Monfils, directeur-generaal; de heer Lejeune, adjunct-directeur-generaal; de heer Desiron, adjunct-directeur-generaal;

Mevr. Dassonville, directrice.

Plaatsvervangende leden : de heer Thibaut, directeur; de heer Varkas, directeur.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de delegatie van de overheid in de basisoverleg- en de tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij besluit van de Regering van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités.

Brussel, 4 februari 2002.

De Minister van Ambtenarenzaken, R. DEMOTTE

^