Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 december 2001
gepubliceerd op 12 maart 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 tot benoemingvan de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitaire hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029111
pub.
12/03/2002
prom.
13/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 tot benoemingvan de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitaire hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulpersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van 27 oktober 1997, 17 juli 1998 en 8 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot instelling van een raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2000, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 4e lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 1999 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, worden de woorden « De heer J. Leroy » vervangen door de woorden « Mevr. Sylvia De Roose ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 13 december 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

^