Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 oktober 2001
gepubliceerd op 22 januari 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Mons-Hainaut »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029589
pub.
22/01/2002
prom.
16/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Mons-Hainaut »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op artikel 8, 7°, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1964, van 24 maart 1971 en bij de decreten van 1 augustus 1978 en 8 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1971 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de raad van beheer van de rijksuniversiteiten en van het rijksuniversitair centrum, inzonderheid op artikel 27, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 1975, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de raad van bestuur van de « Université de Mons-Hainaut » worden benoemd : 1° Mevr.C. Dieu, secretaris-generaal van de C.G.S.P.-Enseignement, Fontainasplein 9-11, te 1000 Brussel; de heren J.L. Canieau, adviseur bij de studiedienst van de Waalse A.B.V.V., avenue Gouverneur Bovesse 117, te 5100 Jambes, en M. Becker, federaal secretaris van de A.C.V., rue Claude de Bettignies 12, te Bergen, als vertegenwoordigers van de sociale milieus; 2° De heren J.L. Henry, afgevaardigd beheerder van Comase, chemin Napoléon 9, te 6120 Nalinnes; B. Declety, product manager Ciment Benelux van de C.C.B., rue de la Sapinière 22, te 7536 Vaulx, en A. Hecq, ondervoorzitter R & D van Glaverbel Group, rue de l'aurore 2, te 6040 Jumet, als vertegenwoordigers van de economische milieus; 3° Mevr.K. Martroye, avenue de Gaule 44, te 7000 Bergen; de heren E. Di Rupo, Keizerslaan 13, te 1000 Brussel, en H. Hasquin, Surlet de Chokierplein 15-17, te 1000 Brussel, als vertegenwoordigers van de openbare machten.

Art. 2.De vertegenwoordigers van de sociale milieus, van de economische milieus en van de openbare machten bepaald in artikel 1 worden benoemd voor een duur van vier jaar, met ingang van 1 oktober 2001.

Brussel, 16 oktober 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, F. DUPUIS

^