Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 december 2000
gepubliceerd op 06 april 2001

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de inrichting van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029143
pub.
06/04/2001
prom.
12/12/2000
ELI
eli/besluit/2000/12/12/2001029143/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de inrichting van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 28 februari 1978 houdende instelling van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 1991;

Gelet op het besluit van 14 maart 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de inrichting van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening, gewijzigd bij de besluiten van 2 september 1997, 4 mei 1998 en 8 november 1999;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor het openbare bibliotheekwezen, gegeven op 3 maart 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juni 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juli 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 19 oktober 2000, bij toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 47 van het besluit van 14 maart 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de inrichting van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening wordt vervangen door volgende bepaling : «

Art. 47.Het aantal forfaitaire toelagen wordt berekend volgens de hierna opgenomen tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden het Bibliotheekwezen behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 december 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER

^