Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 januari 1999
gepubliceerd op 23 november 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF gemachtigd wordt de meerwaarde voortvloeiend uit de boeking van het archief op het actief, voor de resultatenrekening van het dienstjaar 1996 te bestemmen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029145
pub.
23/11/1999
prom.
26/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/26/1999029145/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF gemachtigd wordt de meerwaarde voortvloeiend uit de boeking van het archief op het actief, voor de resultatenrekening van het dienstjaar 1996 te bestemmen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het decreet van 12 december 1977 houdende het statuut van de RTBF;

Gelet op het besluit van 26 juli 1990 van de Executieve van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels betreffende de vorm en de inhoud van de begrotingen en betreffende de boekhouding van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française", inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het akkoord van de Minister van Financiën van 4 januari 1999;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheden de Audiovisuele Sector en het Toezicht op de RTBF behoren;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 4 januari 1999, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 13 van het besluit van 26 juli 1990 van de Executieve van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regels betreffende de vorm en de inhoud van de begrotingen en betreffende de boekhouding van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française, keurt de Regering van de Franse Gemeenschap de beslissing van 17 maart 1997 van de raad van bestuur van de RTBF goed, waarbij de meerwaarde voortvloeiend uit de herwaardering van het audiovisueel archief van de RTBF voor de resultatenrekening van het dienstjaar 1996 bestemd wordt.

Art. 2.Die afwijking van de toepassing van de gebruikelijke regels van het boekhoudingsrecht wordt slechts uitzonderlijk toegelaten om de meest juiste voorstelling van het patrimonium van de RTBF aan te bieden. Die uitzondering mag niet uitgebreid worden tot dagelijkse en gewone toestanden die op dezelfde of gelijke wijze voorkomen in talrijke bedrijven.

Brussel, 26 januari 1999.

De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, de Hulpverlening aan de Jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX

^