Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 december 1998
gepubliceerd op 19 oktober 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het naslagdossier van de vormingseenheid getiteld « Informatica - Initiatie in het databeheer » gerangschikt in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029034
pub.
19/10/1999
prom.
22/12/1998
ELI
eli/besluit/1998/12/22/1999029034/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het naslagdossier van de vormingseenheid getiteld « Informatica - Initiatie in het databeheer » (code 754400U21D1) gerangschikt in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 april 1991 van de Raad van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van 18 juli 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 2, § 4b;

Gelet op het advies van 2 oktober 1998 van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Het naslagdossier van de afdeling getiteld « Informatica- initiatie in het databeheer » wordt goedgekeurd.

Deze vormingseenheden wordt gerangschikt in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs.

Art. 2.De geleidelijke transformatie van de betrokken bestaande structuren vangt uiterlijk 1 januari 2000 aan.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 22 december 1998.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheid het onderwijs voor sociale promotie behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 december 1998.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^