Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 november 1997
gepubliceerd op 20 maart 1998

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 1996 houdende de aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1996

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029080
pub.
20/03/1998
prom.
04/11/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBER 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 1996 houdende de aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1996


DEPARTEMENT VAN ONDERWIJS, ONDERZOEK EN VORMING

De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 80 en 81 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1995 houdende het algemeen reglement van haar werking, inzonderheid op de artikelen 5 en 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op zijn artikelen 3 en 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1996 tot oprichting van de Pedagogische Gemeenschapscommissie, bepaald bij artikel 80 van het decreet d.d. 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen;

Gelet op het besluit d.d. 16 januari 1996 houdende de aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1996, zoals gewijzigd op 21 januari 1997;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 5°, a), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 1996 houdende de aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8januari 1996 moeten de woorden « de heer M. CLOTUCHE » door de « de heer PH. MERCENIER » worden vervangen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 november 1997.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

^