Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 mei 1997
gepubliceerd op 05 november 1997

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029235
pub.
05/11/1997
prom.
21/05/1997
ELI
eli/besluit/1997/05/21/1997029235/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MEI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met de audiovisuele sector en het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot instelling van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap), zoals gewijzigd op 18 september 1996;

Overwegende dat het wenselijk is de operatoren die bijdragen tot de audiovisuele creatie bij de activiteiten en de beraadslagingen van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap) te betrekken;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, tot wier bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 3, § 1, van het besluit van 9 juli 1996, zoals gewijzigd bij artikel 1 van het besluit van 18 september 1996, wordt volgend lid 8 toegevoegd : « - drie vertegenwoordigers van de televisieverdelers, voorgesteld door de « Association des Câblo-opérateurs Wallons, a.s.b.l. ».

Art. 2.De vertegenwoordigers bedoeld bij artikel 1 nemen deel in de activiteiten en de beraadslagingen van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » met raadgevende stem.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 mei 1997.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voozitster, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, het Kind en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX

^