Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 12 mei 2005
gepubliceerd op 12 juli 2005

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2005033059
pub.
12/07/2005
prom.
12/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/12/2005033059/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

12 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het met redenen omkleed advies Ü1/2005 van het hoog overlegcomité van de Duitstalige Gemeenschap, gegeven op 25 april 2005;

Op de voordracht van de Minister-President bevoegd inzake Personeel;

Na beraadslaging, Besluit : Wijzigingsbepaling

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap wordt gewijzigd als volgt : 1° Punt A wordt vervangen als volgt : « A.Basisoverlegcomité voor alle personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, met uitzondering van de personeelsleden van de dienst met afzonderlijk beheer « Gemeenschapscentra » Voorzitter : de Minister bevoegd inzake Personeel ». 2° Er wordt een punt F ingevoegd, luidend als volgt : « F.Basisoverlegcomité voor de personeelsleden van de dienst met afzonderlijk beheer « Gemeenschapscentra ».

Voorzitter : de Minister bevoegd inzake Personeel ».

Inwerkingtreding

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Uitvoering

Art. 3.De Minister-President, bevoegd inzake Personeel, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 12 mei 2005.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ

^