Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 08 juni 2001
gepubliceerd op 12 oktober 2001

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2001033054
pub.
12/10/2001
prom.
08/06/2001
ELI
eli/besluit/2001/06/08/2001033054/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, laatst gewijzigd bij de wet van 16 december 1996;

Gelet op het decreet van 17 januari 2000 tot oprichting van een Dienst voor Arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van 7 juni 2001 houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het basisoverlegcomité E, gegeven op 15 mei 2001;

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap wordt als volgt vastgelegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De lijst met de graden die door werving mogen worden toegewezen wordt bij dit besluit gevoegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 8 juni 2001.

De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN

Bijlage I - Lijst met de graden die door werving mogen worden toegewezen Directeur-hoofd van dienst Eerste adviseur Adjunct Psycholoog Adjunct (jurist) Directiesecretaris Arbeidsadviseur Maatschappelijk werker Boekhouder Opsteller Secretaris Vakman Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 8 juni 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap.

De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN

^