Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 27 april 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033056
pub.
22/09/2000
prom.
27/04/2000
ELI
eli/besluit/2000/04/27/2000033056/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2000. - Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het **** van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren


De Regering van de **** ****, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de **** ****, inzonderheid op artikel 54, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990 en 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de ****- en **** en van de Colleges van de **** **** en van de **** ****, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Regering van de **** **** van 27 december 1996 houdende organisatie van het **** van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren;

Gelet op het protocol ****. S 1/99 van het **** **** van 4 februari 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 1999;

Gelet op het akkoord van de ****, bevoegd inzake Begroting en Personeel, gegeven op 3 maart 1999;

Gelet op de beraadslaging van de Regering op 3 maart 1999 betreffende de aanvraag om advies binnen de termijn van één maand;

Gelet op het advies gegeven op 21 september 1999 door de Raad van **** met toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

**** de voordracht van de Minister-president, **** van ****, ****, Media en Sport;

**** beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 12 van het besluit van de Regering van de **** **** van 27 december 1996 houdende organisatie van het **** van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren wordt de punt 1° van de lijst opgeheven. Punt 2° wordt punt 1° en punt 3° wordt punt 2°.

Art. 2.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt het woord «*****» geschrapt.

Art. 3.Artikel 32, leden 1 en 2, van hetzelfde besluit wordt als volgt vervangen : «*****»

Art. 4.In artikel 38 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° lid 1 wordt door volgend lid vervangen : «*****»; 2° lid 2 wordt opgeheven;3° in het lid 3 worden de woorden «*****» door de woorden «*****» vervangen.

Art. 5.Artikel 40 van hetzelfde besluit wordt door volgende bepaling vervangen : « Artikel 40 - Volgende evaluaties mogen worden toegekend : «*****», «*****» en «*****».

De evaluatie wordt gestaafd met de ****.

De lopende evaluatie is geldig zolang geen nieuwe evaluatie plaatsvindt.

De evaluatie «*****» mag ten hoogste twee opeenvolgende keren worden toegekend. **** moet de evaluatie «*****» of «*****» zijn.

**** de evaluatie «*****» of «*****» toegekend wordt, vindt de volgende evaluatie plaats na één jaar voor de betrokken ambtenaar, in afwijking van artikel 38, lid 1. »

Art. 6.In artikel 41 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden «*****» worden door het woord «*****» vervangen;2° het enige lid wordt als volgt aangevuld : «*****»

Art. 7.In artikel 42, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden «*****» door het woord «*****» vervangen.

Art. 8.Artikel 51 van hetzelfde besluit wordt door volgende bepaling vervangen : « Artikel 51 - **** bevordering mag een toelaatbare kandidaat slechts toegekend worden als hij de evaluatie «*****» heeft gekregen en in actieve dienst is. »

Art. 9.Lid 3 van artikel 52 wordt opgeheven.

Art. 10.Artikel 57 van hetzelfde besluit wordt met volgend lid aangevuld : «*****»

Art. 11.Lid 2 van artikel 60 van hetzelfde besluit wordt door volgend lid vervangen : « **** betrokken ambtenaren moeten de evaluatie «*****» gekregen hebben en zich in **** bevinden om voor de bevordering in vlakke loopbaan toelaatbaar te zijn. »

Art. 12.Lid 1 van artikel 63 van hetzelfde besluit wordt door volgend lid vervangen : « Om aan een vergelijkend examen voor overgang naar het hoger niveau deel te nemen, moeten de betrokken ambtenaren ten minste de evaluatie «*****» gekregen hebben en zich in **** bevinden. Om voor de overgang naar een hoger niveau toelaatbaar te zijn, moeten ze de evaluatie «*****» hebben gekregen en zich in **** bevinden. »

Art. 13.In artikel 71 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het hele artikel worden de woorden «*****» telkens door het woord «*****» vervangen;2° in lid 2 van de **** tekst wordt het woord «*****» door de woorden «*****» vervangen; 3° tussen lid 2 en lid 3 wordt volgend lid ingevoegd : « Ambtenaren van rang ****.****. die een administratieve anciënniteit van 9 jaar in de rang of een geldelijke anciënniteit van 25 jaar hebben, nemen de **** ****/10bis als ze een evaluatie «*****» hebben. »; 4° het artikel wordt met volgend lid aangevuld : « **** beperking waarin artikel 77, lid 1 voorziet is niet van toepassing om de in dit artikel bedoelde geldelijke anciënniteit te berekenen Art.14. **** de hele bijlage **** bij hetzelfde besluit wordt het woord «*****» door «*****» vervangen.

**** dezelfde bijlage wordt in de **** ****.****.****. het niveau ****, tussen de **** 1/10 en de **** 1/11, de **** 1/10bis ingevoegd, zoals bepaald in de bijlage bij dit besluit.

Art. 15.**** de inwerkingtreding van dit besluit worden de evaluaties «*****» of «*****» in «*****», de evaluatie «*****» in «*****» omgezet.

Art. 16.**** Minister-President, **** van ****, ****, Media en ****, is belast met de uitvoering van dit besluit.

****, 27 april 2000.

**** de Regering van de **** **** : **** Minister-President, **** van ****, ****, Media en ****, ****.-****. ****

**** bij het besluit van de Regering van 27 april 2000 ****/10bis 3/1 **** 23.000 10/2 **** 61.000 1.525.000 2.204.000 1.525.000 1.548.000 1.571.000 1.594.000 1.594.000 1.655.000 1.655.000 1.716.000 1.716.000 1.777.000 1.777.000 1.838.000 1.838.000 1.899.000 1.899.000 1.960.000 1.960.000 2.021.000 2.021.000 2.082.000 2.082.000 2.143.000 2.143.000 2.204.000 Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 27 april 2000 tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het **** van de **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren.

**** Minister-President, **** van ****, ****, Media en ****, ****.-****. ****

^