Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 30 november 1998
gepubliceerd op 13 april 1999

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de Middenstand

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033017
pub.
13/04/1999
prom.
30/11/1998
ELI
eli/besluit/1998/11/30/1999033017/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 1998. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de Middenstand


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 16 juli 1993, 30 december 1993 en 16 december 1996;

Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, gewijzigd bij de decreten van 20 mei 1997 en 29 juni 1998;

Gelet op het besluit van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de Middenstand, gewijzigd bij de besluiten van 10 juli 1991, 27 november 1992, 26 maart 1993 en 28 april 1995;

Gelet op het advies van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, gegeven op 28 oktober 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand bevoegde instanties onverwijld van de nieuwe richtlijnen moeten worden verwittigd die vanaf het schooljaar 1998-1999 inzake vrijstelling, evaluatie en examens van toepassing zijn, opdat in het bijzonder de centra voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand de organisatorische bepalingen kunnen vastleggen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die maatregel;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de Middenstand wordt artikel 1, § 1.

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt een § 2 ingevoegd dat luidt als volgt : « § 2 - De in artikel 1, § 1, 1° en 2° bedoelde personen die houder zijn van het diploma van het hoger secundair onderwijs worden vrijgesteld van de evaluatie m.b.t. de algemene kennis op het einde van de leertijd. »

Art. 3.Artikel 2, § 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid dat luidt als volgt : « Voor de cursisten die overeenkomstig artikel 1, § 2 van de evaluatie m.b.t. de algemene kennis op het einde van de leertijd worden vrijgesteld, betreft de evaluatie : - de vakkennis, ten belope van 42,8 % van het totaal aantal punten; - de praktische beroepsbekwaamheid, ten belope van 57, 2 % van het totaal aantal punten. »

Art. 4.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid dat luidt als volgt : « De cursisten die een voor de vestiging als zelfstandige nuttige opleiding met vrucht hebben beëindigd, kunnen van de evaluatie op het einde van de opleiding als ondernemingshoofd, in één of meerdere onderwijsgebieden vrijgesteld worden.

De voor de vestiging als zelfstandige nuttige opleidingen die een vrijstelling mogelijk maken, worden door de Minister op voorstel van het Instituut vastgelegd. »

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 30 november 1998.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, K.-H. LAMBERTZ

^