Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
gepubliceerd op 12 mei 2020

IRISCARE. - Betrekking van Assistent Monitoring bij de dienst ICT - cel Monitoring van het departement Algemene Diensten van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Geme(...) Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2020041086
pub.
12/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


IRISCARE. - Betrekking van Assistent (niveau B) Monitoring bij de dienst ICT - cel Monitoring van het departement Algemene Diensten van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Iriscare). - Oproep tot kandidaatstelling. - Externe mutatie. - Franse taalrol Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Iriscare) heeft het Algemeen Beheerscomité tijdens zijn vergadering van 23 april 2020 een betrekking van assistent Monitoring bij de dienst ICT - cel Monitoring van het departement Algemene Diensten vacant verklaard. Deze betrekking behoort tot de Franse taalrol. De functiebeschrijving bevindt zich in de bijlage.

De kandidaten moeten zich in een administratieve toestand bevinden waarin ze aanspraak kunnen maken op de bevordering, mogen niet onderworpen zijn aan een nog niet geschrapte definitieve tuchtstraf en moeten beschikken over een gunstige evaluatie. Daarnaast moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen: - benoemd zijn als ambtenaar bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, de COCOF of de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van deze instellingen en waarvan het personeel via Selor wordt aangeworven; - houder zijn van de graad van assistent of een gelijkwaardige graad; - vertrouwd zijn met de werking van de fluxen bij de sociale zekerheid.

Elke kandidaatstelling moet het volgende omvatten: - een sollicitatiebrief met een toelichting van de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie; - een actuele cv; - alle documenten die aantonen dat de kandidaat aan de voorwaarden voldoet om aan de selectie deel te nemen.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek met een selectiejury. Tijdens dit gesprek worden de generieke competenties en kennis van de kandidaten met betrekking tot de vereisten van de functie en hun motivatie, interesses en affiniteit met het werkdomein geëvalueerd.

Het Algemeen Beheerscomité zal een individueel overplaatsingsbesluit nemen voor de eerst gerangschikte laureaat van de selectie. Dat besluit zal per uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

De geïndexeerde (1,7410) bezoldiging van assistent is vastgelegd tussen minimum € 28.667,31 en maximum € 66.537,54 per jaar.

Elke kandidaatstelling moet, op straffe van nietigheid, aangetekend verzonden worden binnen vijftien kalenderdagen na de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Ze moet worden toegezonden aan mevrouw Tania Dekens, leidend ambtenaar van Iriscare, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht op het e-mailadres vorming-formation.hrm@iriscare.brussels.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^