Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019
gepubliceerd op 10 januari 2020

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de duur van de beheersovereenkomst van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2020040045
pub.
10/01/2020
prom.
19/12/2019
ELI
eli/besluit/2019/12/19/2020040045/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


19 DECEMBER 2019. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de duur van de beheersovereenkomst van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 69, tweede lid;

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikel 8, § 4;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité van Iriscare van 10 oktober 2019;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, en de Gezinsbijslagen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De duur van de beheersovereenkomst van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag wordt op drie jaar vastgesteld.

In afwijking van het vorige lid, wordt de duur van de eerste beheersovereenkomst van de Dienst vastgesteld op vier jaar, met ingang van 1 januari 2019.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 3.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, en de Gezinsbijslagen, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 2019.

Voor het Verenigd College : De Voorzitter, R. VERVOORT

^