Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 juni 2020
gepubliceerd op 26 juni 2020

Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2020010408
pub.
26/06/2020
prom.
10/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


10 JUNI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis


VERSLAG AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Het bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 beantwoordt aan een behoefte naar een efficiënt beheer van de COVID-19 gezondheidscrisis. Het bijzonderemachtenbesluit wijzigt de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag op het volgende punt: In het kader van het preventiebeleid van de GGC en gedurende de gezondheidscrisis, is Iriscare belast met de opdracht om beschermend materiaal aan te kopen. Iriscare kan eveneens de voor de uitoefening van deze opdracht nodige activiteiten uitoefenen.

Onder "beschermend materiaal" moet worden verstaan chirurgische maskers, FFP2 en FFP3 maskers, nytril handschoenen, wegwerpbare en herbruikbare schorten, overschoenen en haarnetjes, gezichtsschermen, stoffen maskers, handgel.

Onder "activiteiten die nodig zijn voor de uitoefening van deze opdracht" moet met name worden verstaan het zoeken van leveranciers, het opmaken van een bestelbon, het vastleggen van de benodigde kredieten, de ontvangst van de levering, het testen van het geleverde materiaal, vooral chirurgische en FFP2 maskers, het behandelen van de aanvragen van de begunstigden, het beslissen over de aanvraag, de verdeling zelf of via federaties of via gemeenten - op het Brussels grondgebied, deelname aan de regionale werkgroep, aan de interfederale werkgroep, ...

Als aanbestedende overheid in de zin van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake de overheidsopdrachten kan Iriscare, in het kader van deze tijdelijke opdracht en conform de artikelen 47 en 48 van deze wet, gebruik maken van of deelnemen aan door andere overheden geplaatste overheidsopdrachten.

De toepassing van het bijzonderemachtenbesluit is beperkt in de tijd, overeenkomstig overweging 5.2.4. van het advies 67.142/AV van 25 maart 2020 van de Raad van State. Het besluit zal buiten werking treden op 31 december 2020, datum die werd gekozen in het licht van een eventuele tweede golf van de pandemie in het najaar van 2020.

Het bijzonderemachtenbesluit heeft een retroactieve werking aangezien Iriscare reeds openbare aanbestedingen heeft gelanceerd bij hoogdringendheid in het licht van de pandemie.

10 JUNI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, artikel 2;

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, in het bijzonder artikel 4 en artikel 7;

Gelet op het akkoord van de leden van het Verenigd College bevoegd voor de Begrotin;

Gelet op het advies nr 67.429/3 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gevraagd bij hoogdringendheid;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 op 11 maart 2020 door de WHO bestempeld werd als een pandemie;

Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het virus onder de bevolking in te dijken;

Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 bovendien, op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES), beslist heeft geleidelijk, vanaf 3 mei, en als de omstandigheden het toelaten, een aantal maatregelen af te bouwen, maar dat het virus nog altijd op het grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft;

Overwegende dat de strikte inperkingsmaatregelen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei, en dat ongeacht de afbouwfase waarin we ons in de toekomst zouden bevinden bepaalde maatregelen van kracht blijven, zoals het beperken van contacten tussen mensen, het respecteren van veilige afstanden en goede hygiënische reflexen, waaronder het bedekken van mond en neus in de publieke ruimte en op het openbaar vervoer in het bijzonder;

Overwegende dat de COVID-19 gezondheidscrisis niet achter de rug is, en het derhalve noodzakelijk is over voldoende geschikt medisch materiaal te beschikken op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad;

Overwegende dat een efficiënt beheer van de behoeftes aan en de aankoop van medisch materiaal een centralisering van deze opdracht binnen één enkele instantie op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad noodzakelijk maakt;

Overwegende dat Iriscare, de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, hiervoor de aangewezen instelling is;

Overwegende dat het evenwel noodzakelijk is de opdrachten van deze Dienst tijdelijk aan te passen teneinde het mogelijk te maken dat Iriscare optreedt als centralisatiepunt voor de behoefte aan en de aankoop van medisch materiaal op het grondgebied van Brussel-hoofdstad;

Overwegende dat op grond van artikel 2 van de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, het Verenigd College bevoegd is om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om situaties te voorkomen en te behandelen die een probleem vormen binnen het strikte kader van de COVID-19 pandemie en de gevolgen ervan, en die dringend moeten worden geregeld op straffe van ernstig gevaar;

Overwegende dat bij dringende noodzaak het Verenigd College kan verzaken aan de adviesverplichting vervat in artikel 22, § 3, van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

Overwegende dat het verzoek om spoedbehandeling aan de Raad van State gemotiveerd is vanuit het gegeven dat de COVID-19 gezondheidscrisis niet achter de rug is en dringende maatregelen vergt om de zorgverstrekkingen te vrijwaren, de bevolking te beschermen en de openbare dienst te garanderen;

Op voordracht van de Voorzitter van het Verenigd College, belast met de coördinatie van het beleid van het Verenigd College;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 5bis.- In het kader van de preventieve gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, I., 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, kan de Dienst beschermend materiaal aankopen evenals alle activiteiten uitoefenen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van deze opdracht.

Art. 2.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 maart, en treedt buiten werking op 31 december 2020.

Brussel, 10 juni 2020.

Voor het Verenigd College : De Voorzitter van het Verenigd College, belast met de coördinatie van het beleid van het Verenigd College, R. VERVOORT

^