Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 05 december 2019
gepubliceerd op 13 december 2019

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de besluiten van 17 januari 2019 houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de paritaire technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen en van 28 februari 2019 houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de aangepaste technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019015749
pub.
13/12/2019
prom.
05/12/2019
ELI
eli/besluit/2019/12/05/2019015749/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


5 DECEMBER 2019. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de besluiten van 17 januari 2019 houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de paritaire technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen en van 28 februari 2019 houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de aangepaste technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op artikel 69, tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikelen 23, 24 en 26;

Op voorstel van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, van 24 september 2019;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het besluit van het Verenigd College van 17 januari 2019 houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de paritaire technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen, wordt de bepaling onder 5. vervangen als volgt : « 5. Structuur van ondersteuning aan de eerstelijnszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, afgekort « SA1L - Brusano », die een mandaat uitoefent; »

Art. 2.In artikel 1, II, 1°, van het besluit van het Verenigd College van 28 februari 2019 houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de aangepaste technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen, wordt de bepaling onder 2. vervangen als volgt : « 2. Structuur van ondersteuning aan de eerstelijnszorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, afgekort « SA1L - Brusano », die een mandaat uitoefent; »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 05/12/2019.

Voor het Verenigd College, De voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, R. VERVOORT

^