Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 oktober 2017
gepubliceerd op 19 maart 2018

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend, voor wat betreft de medische permanentie

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2018011252
pub.
19/03/2018
prom.
26/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/26/2018011252/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


26 OKTOBER 2017. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend, voor wat betreft de medische permanentie


Het Verenigd College, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, inzonderheid het artikel 66;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie "mobiele urgentiegroep";

Gelet op het advies van de afdeling ziekenhuizen van de Commissie voor Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gegeven op 15 februari 2017;

Gelet op het verslag van het Rekenhof gegeven op 11 januari 2017;

Gelet op het advies 61.860/1/V van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gegeven op 24 augustus 2017;

Op voordracht van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Besluit :

Artikel 1.In artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "Tot 31 december 2016" vervangen door de woorden "Tot 31 december 2020";2° in paragraaf 3 worden de woorden "Tot 31 december 2016" vervangen door de woorden "Tot 31 december 2020".

Art. 2.De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid worden belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1ste januari 2017.

Brussel, 26 oktober 2017.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, G. VANHENGEL

^