Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 03 september 2015
gepubliceerd op 09 september 2015

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijzing van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 juni 2015 houdende aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend ambtenaar en van adjunct-leidend ambtenaar (A4)

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2015031558
pub.
09/09/2015
prom.
03/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


3 SEPTEMBER 2015. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijzing van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 juni 2015 houdende aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend ambtenaar (A5) en van adjunct-leidend ambtenaar (A4)


Het Verenigd College, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 79, § 1;

Gelet op het Besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, artikel 23/1, ingevoegd bij het besluit van het Verenigd College van 21 mei 2015;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 mei 2015 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies van de mandaathouders van de Diensten van het Verenigd College en van de instellingen van openbare nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad alsook van de vergoeding van hun leden;

Gelet op het feit dat de heer Michel PEFFER gevraagd heeft van zijn functies ontheven te worden ; is het aangewezen om hem te vervangen ;

Gelet op het feit dat de heer Jean-Claude MOUREAU, voormalig directeur-generaal van Brussel Mobiliteit bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, over alle kwaliteiten en ervaring beschikt om te oordelen over de bekwaamheid van de kandidaten, met name het personeelsbeheer en een visie op een toekomstige administratie;

Op voorstel van de ministers van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 19 juni wordt gewijzigd als volgt: "Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie van de Diensten van Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van leidend ambtenaar (A5) en adjunct-leidend ambtenaar (A4) bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad : 1° Mevrouw Elisabeth DEGRYSE (FR);2° Mevrouw Myriam PARYS (NL);3° Mevrouw Olivia P'TITO (FR);4° De Heer Dirk LEONARD (NL);5° De Heer Jean-Claude MOUREAU (FR). Van deze leden is de Heer Jean-Claude MOUREAU benoemd tot voorzitter.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 3 september 2015.

Art. 3.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2015.

G. VANHENGEL

^