Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 07 mei 2013
gepubliceerd op 16 mei 2013

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031369
pub.
16/05/2013
prom.
07/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/07/2013031369/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2013. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie


Het Verenigd College, Gelet op artikel 135 van de Grondwet, gecoördineerd bij de wet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, bij de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur en bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot ervollediging van de federale Staatsstructuur en bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, verantwoord door de noodzaak voor het Verenigd College om onverwijld het werk aan te vatten, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt onder « de bijzondere wet » verstaan, de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, bij de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, bij de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur en bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen.

Art. 2.De heer Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College, is bevoegd voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College, binnen de perken van artikel 77 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur.

Art. 3.De heer Guy Vanhengel en Mevr. Céline Fremault, Leden van het Verenigd College, zijn samen bevoegd voor het gezondheidsbeleid bedoeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet.

Art. 4.Mevr. Brigitte Grouwels en Mevr. Evelyne Huytebroeck, Leden van het Verenigd College, zijn samen bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen bedoeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet.

Art. 5.Mevr. Brigitte Grouwels en Mevr. Céline Fremault zijn samen bevoegd voor het openbaar ambt.

Art. 6.De heer Guy Vanhengel en Mevr. Evelyne Huytebroeck zijn samen bevoegd voor financiën, begroting en externe betrekkingen.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 mei 2013.

Art. 8.De Leden van het Verenigd College zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 9.Het besluit van het Verenigd College van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Brussel, 7 mei 2013.

De Voorzitter van het Verenigd College, bevoegd voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College, R. VERVOORT Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het gezondheid, financiën, begroting en externe betrekkingen, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het gezondheidsbeleid en het openbaar ambt, Mevr. C. FREMAULT Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen en openbaar ambt, Mevr. B. GROUWELS Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen, financiën, begroting en externe betrekkingen, Mevr. E. HUYTEBROECK

^