Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 2014
gepubliceerd op 23 januari 2015

Besluit 2014/867 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031015
pub.
23/01/2015
prom.
11/09/2014
ELI
eli/besluit/2014/09/11/2015031015/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2014. - Besluit 2014/867 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 87, 3, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming van de instellingen;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het protocolakkoord nr 2014/13 met betrekking tot het sectoraal akkoord 2013/2014 van 6 mei 2014 van het Comité van sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juni 2014;

Gelet op het akkoord van het Collegelid belast met de begroting, gegeven op 11 september 2014;

Op voorstel van het Collegelid belast met Ambtenarenzaken;

Na beraad, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet. HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling

Art. 2.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt bijlage 1 vervangen door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 mart 2009 en door het besluit 2011/1296 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2012 vervangen door bijlage 1 van dit besluit. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen

Art. 3.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, gewijzigd door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 maart 2009, worden de bedragen van de weddeschalen vervangen door de bedragen hieronder

Bedragen van toepassing vanaf 1er juli 2014

Artikel 4

31.548,89 - 50.837,81 14 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1)

Artikel 5

38.897,33 - 54052,91 11 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1)

Artikel 6

1e lid 33.156,24 - 46.245,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1) 2e lid 34.662,98 - 49.377,90 11 x 2 x 1.377,72 (Niv. 1)

Artikel 7

33.156,24 - 46.245,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,98 (Niv. 1)

Artikel 8

26.959,14 - 39.746,90 3 x 1 x 642,01 11 x 2 x 987,43 (Niv. 1)

Artikel 9

30.174,00 - 42.226,65 3 x 1 x 642,01 9 x 2 x 1.125,18 (Niv. 1)

Artikel 23

37.498,37 - 55.398,72 13 x 2 x 1.376,95 (Niv. 1)

Artikel 39

31.548,89 - 50.837,81 14 x 2 x 1.377,78 (Niv. 1)


Art. 4.In bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de bedragen van de weddeschalen vervangen door de bedragen hieronder

Bedragen van toepassing vanaf 1 juli 2014

37.498,37 - 55.398,72

33.156,24 - 46.245,18

26.959,14 - 39.746,90

30.174,00 - 42.226,65


Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Art. 6.Het Collegelid bevoegd voor Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 september 2014.

Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie : Lid van Het College belast met Ambtenarenzaken, Mevr. C. JODOGNE Voorzitster van het College, Mevr. F. LAANAN

Bijlage 1 bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 13 april 1995 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende het geldelijk statuut van de personeelsleden van de diensten van de Franse Gemeenschapscommissie

Bijlage 1 bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende het geldelijk statuut van de personeelsleden van de diensten van de Franse Gemeenschapscommissie

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit 2014/867 van het College van de Franse Gemeenschapsommissie tot wijziging van het besluit van 13 april 1995 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het geldelijk statuut van de personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Brussel, 11 september 2014.

Namens het College : Minister-Voorzitster van het College, Mevr. F. LAANAN Lid van het College bevoegd voor Openbaar Ambt, Mevr. C. JODOGNE

^