Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015003030 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank Overeenkomstig artikelen 76 en volgende van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht tegenstelbaar(...) type wet prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015018010 bron federale wetgevende kamers Wetgevende assemblees. - Mededeling Met toepassing van - de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten; - de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot be - de wet van 25 mei 1999 houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der inst(...) type wet prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200233 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. Zijn aangewezen door de eerste voorzitter van het hof van beroep te - de heer Devestel, M., ondervoorzitter in deze rechtbank; - Mevr. Aelbrecht, V.; - Mevr. Cot(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2014004076 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win For Life For 2", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015003014 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende intrekking van het koninklijk besluit van 30 december 2014 houdende aanstelling van leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen op voorstel van de Minister van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015007004 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 619 van 10 december 2014, wordt kapitein-commandant J. Slabbynck op pensioen gesteld op 1 december 2014. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015007008 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 601 van 28 november 2014, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen F. Neyskens op pensioen gesteld op 1 december 2014 in toepassing van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015007010 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 625 van 16 december 2014 : Wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Officier in de ****, op het lint het kenteken te hechten van Zilver **** heer ****. **** **** **** gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015007007 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 624 van 16 december 2014 : Wordt gemachtigd als titularis van de Plaat van Grootofficier in de **** , benevens ****(...) Verguld **** heer ****. **** de la **** (Baron). Worden gemachtigd als titularis van het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015007013 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Aanstelling van een kandidaat officier in vrijwillige militaire inzet Bij koninklijk besluit nr. 598 van 27 november 2014: Wordt de kandidaat officier in vrijwillige militaire inzet, K. Declercq, op 1 november 2014, aangesteld type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015009038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 januari 2015, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Wasteels, S., voorlopig benoemd assistent bij het parket van het hof van beroep te Antw Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de vakklasse A2 met de titel(...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen voor sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen voor sommige personeelsleden van het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Instantie bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de Verordening nr. 1371/2007 van het Europese Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015014054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 18/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015200151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, voor wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200258 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 december 2014, die in werking treden op 31 december 2014, is het hun vergund de titel van hun ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, eershalve te voeren: - a - afdeling Namen: de heer Massion J.L. Bij koninklijke besluiten van 6 januari 2015: - dat i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200256 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 6 januari 2015, zijn aangewezen tot externe leden van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders voor het rechtsgebied van het hof van beroep: - te Antwerpen: de here - Lecoutre R., advocaat te Antwerpen; - De Zutter M., advocaat te Beringen; - Raedschelders T(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200260 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 januari 2015: - is mevr. Thijs E., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Limburg, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg. Zij is, in subsid - is mevr. Samain V., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, benoemd tot substituut-(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2014 pub. 23/01/2015 numac 2014032048 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Rewind Energy NV van een groene leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 15/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2014032049 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Antargaz Belgium NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de opdracht "EUDEL" in Libië type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de opdracht "EUBAM" in Libië type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015009039 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 21 januari 2015, is aan mevr. Fagnoul J., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank Luik, afdeling Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier te vervullen bij deze rechtbank; type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van het magneetspeelgoed van de reeksen nanodots "electroplates", "mega" en "coated" van Nanodots DSWD Ltd type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035031 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035062 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een facultatieve subsidie in hoofde van de organiserende besturen van de consultatiebureaus voor het jonge kind die arts-bedienden tewerkstellen type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 23/01/2015 numac 2015035063 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van nadere modaliteiten voor het toezicht op subsidies in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200067 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 9 december 2014 wordt de beraadslaging van 6 november 2014 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor de boekjaren 2015 tot 2019 een gemeentelijke heffing instelt voor het p EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 9 december 2014 worden de beraadslagingen van 6 novembe(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200200 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 december 2014, dat in werking treedt op 10 december 2014, wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juni 2014 gewijzigd, waarbij de "SA Lesage Collecte" erkend werd als ophaler en ve Bij ministerieel besluit van 12 december 2014 wordt het laboratorium LCA vanaf 12 december 2014(...) type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015031033 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de O.M.W.'s ANDERLECHT. - Bij besluit van 14 januari 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 november 2014 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Anderlecht beslist het geldelijk statuut te wij ANDERLECHT. - Bij besluit van 6 januari 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 november 20(...)

decreet

type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/09/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015031015 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/867 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015031034 bron brussels hoofdstedelijk gewest Facultatieve subsidies Bij besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 december 2014 wordt een aanvullende subsidie van 125.000,00 euro toegekend aan de VZW "Gewestelijke en Intercommunale Politieschool", onde type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015031041 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde aktes in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Katholieke Hogeschool Leuven en de Katholieke Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200239 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de « Société wallonne du Logement » type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 12 september 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Gaule" van Pry-Walcourt in het kader van haar dag "Pêche en Famille" georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2014207643 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 december 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 december 2014, is, ingevolge het Die zaak is ingeschreven onder nummer 6108 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015018030 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Alain Champenois c.s. heeft de nietigverklaring ge Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 214.437/XV-2704. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015018032 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De asbl Groupement des Petits Producteurs d'Energies Verte Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2014. Deze zaken zijn ing(...) type bericht prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015018031 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Alain Jacobs c.s. heeft de nietigverklaring gevord Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2014. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015018029 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Arnaud Van Praet c.s. heeft de nietigverklaring ge Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2014. Deze zaken zijn ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0447.519.495 CENTRE DE RHUMATOLOGIE ET DE MEDECINE SPORTIVE intrekking van de ambtsha(...) type lijst prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4e van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0412.852.190 DAMAN-DOGAER Ond. Nr. 0418.023.181 SERAVER Ond. Nr. 0445.846.444(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015009040 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij Algemene vergadering van 16 april 2014, zijn aangewezen tot leden gerechtsdeurwaarder van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders voor het rechtsgebied van het hof van beroep: - te Antwerpe de heren: - De Haes Paul, gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen; -(...)

document

type document prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten in Energie, Vergunningen en Nieuwe Technologieën De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten in Energie, Vergunningen en Nieuwe Technologieën (niveau A) voor de FOD Economie,(...) Er zijn 8 geslaagden. type document prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-Community managers (niveau B) voor de Haven van Brussel (ANB15001) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsve(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . diploma van het hoger onderwijs van (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2014002068 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt de heer MATTHEUS, Wesley, geboren op 9 april 1983, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2014, met als titel werkleider in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2014002069 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt Mevr. RENARD, Françoise, geboren op 5 oktober 1958, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2013, met als titel werkleider in de klasse SW1 op het Frans taalkader, bij d Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014 wordt Mevr. GOSCINNY, Séverine, geboren op 21 november 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2014002070 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2012 wordt Mevr. ANDJELKOVIC, Mirjana, geboren op 8 juli 1976, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 25 september 2012, met als titel werkleider in de klasse SW2 op het Nederlands taalka Bij koninklijk besluit van 4 mei 2012 wordt de heer CATRY, Boudewijn, geboren op 23 februari 19(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015007005 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 609 van 5 december 2014 : Landmacht Wordt de aangestelde onderluitenant van de 164 **** promotie van de **** **** de aangestelde onderluitenants van de 149 **** promotie van de faculteit sociale en(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 januari 2015, worden benoemd tot le Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Paritair comité, als vertegenwoordigers(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015022014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 januari 2015, wo - Mevr. BRUWIER Geneviève en de heren ANDRY Guy, AVONTS Dirk, BOLAND Jacques, DE LEPELEIRE Jan, DE (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015022012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter en ontslag van de plaatsvervangend voorzitter Bij koninkl Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. WYFFELS Antonine, doctor in de genees-, heel- en verloskunde(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Haven van Brussel. - Intraregionale mobiliteit Vacante betrekking van juridische attaché in de Franse taalrol Dit bericht is bestemd voor de ambtenaren : 1) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; 2) van de volgende instelli(...) a) instellingen van categorie A : i) Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest; ii) B(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200279 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** ****-assistenten Werving. - Uitslagen De vergelijkende selectie van **** ****-assistenten (niveau ****) voor het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de **** (****14327) werd (...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015009032 bron federale overheidsdienst justitie Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Décision de remplacemen(...) type document prom. 05/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 08/07/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015035041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 23/01/2015 numac 2015200070 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 23 oktober 2014 is de heer Patrick Meurice, directeur-generaal, pensioengerechtigd vanaf 1 december 2014. Bij besluit van de secretaris-generaal van 23 oktober 2014 is de heer Dominique Bij besluit van de secretaris-generaal van 18 november 2014 is de heer Jean-Michel Fiasse, eers(...)
^