Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 09 december 1999
gepubliceerd op 05 februari 2000

Besluit 99/1762 houdende wijziging van het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden tussen de Leden van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031533
pub.
05/02/2000
prom.
09/12/1999
ELI
eli/besluit/1999/12/09/1999031533/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 DECEMBER 1999. - Besluit 99/1762 houdende wijziging van het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden tussen de Leden van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College, Gelet op de artikelen 136, 138, 166 en 176 van de Grondwet, gecoördineerd bij de wet van 17 februari 1994, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en door de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, inzonderheid op de artikelen 60, lid 2, 74 en 75;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 18 juni 1990 tot organisatie van de voogdij over de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet (I) van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet (II) van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 1993 houdende oprichting van een publiekrechtelijke maatschappij belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs;

Gelet op het decreet (III) van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, zoals gewijzigd bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid overwegende dat het noodzakelijk is onverwijld te voorzien in de werking van het College;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot vaststelling van de verdeling der bevoegdheden tussen de Leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de verdeling der bevoegdheden tussen de Leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, worden in het 3de streepje de woorden « onverminderd culturele initiatieven bestemd voor een schoolgaand publiek, overeenkomstig artikel 4 van dit besluit » opgeheven.

Art. 2.Het volgend streepje wordt ingevoegd tussen het 3de en het 4de streepje van bovengenoemd artikel 2 : « het cultuurbeleid zoals voorzien in artikel 4 van de bijzondere wet, uitgezonderd de 10° en 16° en binnen de beperkingen voorzien in de artikelen 60 tot 62 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, uitsluitend wat betreft de buitenschoolse activiteiten van opvoedkundige aard ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 juli 1999.

Brussel, 9 december 1999.

Minister, Voorzitter van het College, bevoegd voor Onderwijs, Beroepsomscholing en Bijscholing, Leerlingenvervoer, het Samenleven van Plaatselijke Gemeenschappen, de Betrekkingen met de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, alsook voor Internationale Betrekkingen, E. TOMAS Minister, Lid van het College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, J. SIMONET Minister, Lid van het College, bevoegd voor Gezondheid, Cultuur, Toerisme, Sport en Jeugd, D. GOSUIN Minister, Lid van het College, bevoegd voor Beroepsopleiding en Permanente Vorming van de Middenstand en van het Gehandicaptenbeleid, E. ANDRE Minister, Lid van het College, bevoegd voor Begroting, Sociale Actie en het Gezin.

A. HUTCHINSON

^