Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 07 februari 2002
gepubliceerd op 13 maart 2002

Besluit 2002/35 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot bepaling van de verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031118
pub.
13/03/2002
prom.
07/02/2002
ELI
eli/besluit/2002/02/07/2002031118/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2002. - Besluit 2002/35 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot bepaling van de verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College, Gelet op de artikelen 136, 138, 166 en 176 van de Grondwet, gecoördineerd door de wet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de hervorming van de instellingen, gewijzigd door de wet van 8 augustus 1980 inzake de hervorming van de instellingen door de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en de bijzondere wet van 16 juli 1993 ter voltooiing van de federale Staatsstructuur en door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 ter voltooiing van de federale Staatsstructuur, inzonderheid de artikelen 60, lid 2, 74 en 75 en gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 18 juni 1990 houdende regeling van het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet (I) van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 1993 betreffende de overdracht van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet (II) van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 1993 houdende oprichting van een publiekrechtelijke maatschappij belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs;

Gelet op het decreet (III) van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3 zoals gewijzigd door de gewone wet van 9 augustus 1980 betreffende de hervorming van de instellingen;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 9 december 1999 tot wijziging van het besluit van 16 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid voor het College, ten spoedigste toe te zien op de werking, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie worden de woorden « - het beleid inzake het onthaal en de integratie van migranten, bedoeld in artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet, aangeduid als het samenleven van plaatselijke gemeenschappen; » geschrapt.

Art. 2.Artikel 6 van het voornoemde Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 wordt vervangen door de volgende tekst : « De heer Alain Hutchinson, Minister, Lid van het College, belast met Begroting, Sociale Actie en het Gezin, is bevoegd voor : - de begroting; - de bijstand aan personen, zoals bedoeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet en binnen de perken bepaald door artikel 3, 7°, van het decreet, en de desbetreffende infrastructuur, sociale actie en gezin genoemd, met uitzondering van het beleid inzake bijstand aan gehandicapten, zoals bedoeld in artikel 5, § 1, II, 4°, van de bijzondere wet. »

Art. 3.De leden van het College zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 februari 2002.

Brussel, 7 februari 2002.

De Minister-Voorzitter van het College, bevoegd voor Onderwijs, Beroepsomscholing en Bijscholing, Leerlingenvervoer, de Betrekkingen met de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, alsook voor Internationale Betrekkingen, E. TOMAS De Minister, Lid van het College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, F.-X. de DONNEA De Minister, Lid van het College, bevoegd voor Gezondheid, Cultuur, Toerisme, Sport en Jeugd, D. GOSUIN De Minister, Lid van het College, bevoegd voor Beroepsopleiding en Permanente Vorming van de Middenstand en het Gehandicaptenbeleid, W. DRAPS Minister, Lid van het College, bevoegd voor Begroting, Sociale Actie en het Gezin, A. HUTCHINSON.

^