Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 februari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000090 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de veiligheid van pseudo-speelgoed type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002000092 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 september 1996 houdende instemming met de Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, gedaan te München op 17 december 1991 type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000091 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 tot vaststelling van het globaal aantal tandartsen, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroeptitels voor de jaren 2006 en 2007 type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000093 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in intensieve zorg en spoedgevallenzorg en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000098 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 juli 1998 betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000097 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 29 juli 1994 betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000100 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 juli 1998 tot wijziging van de artikelen 1481, 1482 en 1488 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het beslag inzake namaak type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000099 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000110 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000112 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 november 1998 betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000115 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000113 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 januari 1993 betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002000124 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000128 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000127 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 december 2001 tot wijziging van de bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister en van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000131 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 november 2001 houdende uitvoering van artikel 3, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming voor de gelijktijdige verkiezingen van 13 juni 1999 met het oog op de vernieuwing van de federale wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsmede voor de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000132 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 december 2001 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002000129 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000134 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 november 2001 houdende uitvoering van artikel 12, tweede en vierde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000133 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 4 december 2001 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002009044 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009177 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002011058 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot instelling van de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten voor aardgas en het gebruik ervan, en van de tarieven van de ondersteunende diensten, geleverd door de distributie-ondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002011070 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002011124 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid honoris causa type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 02/03/2002 numac 2002022132 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal militairen dat in 2001 aanvaard kan worden voor sociale promotie en voor de overgang type ministerieel besluit prom. 07/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002007048 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter bepaling van het aantal aanvullingsofficieren dat als kandidaat-beroepsofficier kan aanvaard worden, beroepsonderofficieren dat als kandidaat-aanvullingsofficier kan aanvaard worden, aanvullingsonderofficieren dat als kandidaat-beroepsonderofficier kan aanvaard worden en beroepsvrijwilligers dat als kandidaat-aanvullingsonderofficier kan aanvaard worden, in 2002 type ministerieel besluit prom. 07/02/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002027375 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen op alle vissoorten, behalve de forel, in de vijver "Bologne" te Habay-la-Neuve type ministerieel besluit prom. 07/02/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002027376 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen op forel met andere middelen dan vliegen tijdens de sluitingsperiode in de Haute Méhaigne type ministerieel besluit prom. 07/02/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002035227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

beschikking

type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031614 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Kaïro op 28 februari 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031618 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 12 oktober 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031617 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en de bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel, op 3 februari 2000 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031615 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Marokko inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Rabat op 13 april 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031616 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 28 september 2000 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031620 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Ivoorkust inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 1 april 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031621 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de conferentie van de partijen, gehouden te Genève op 22 september 1995 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031619 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 6 september 1999 type beschikking prom. 07/02/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002031622 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw, aangenomen te New York op 6 oktober 1999

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2002-2003 prioritair tijdelijk personeelslid te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 14 september 1989 tot vaststelling van de wijze waarop de examens worden afgenomen, van de organisatie en de werking van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/02/2002 pub. 02/03/2002 numac 2002031081 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2000/600 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende reglementering inzake parkoerskosten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031085 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de overheden van de meergemeentelijke politiezones met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002031118 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/35 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot bepaling van de verdeling van de bevoegdheden onder de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
^