Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 06 juni 2013
gepubliceerd op 17 september 2013

Ontwerpbesluit 2012/494 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 juli 2010 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die bekleed mogen worden door de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
college van de franse gemeenschapscommissie
numac
2013031736
pub.
17/09/2013
prom.
06/06/2013
ELI
eli/besluit/2013/06/06/2013031736/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JUNI 2013. - Ontwerpbesluit 2012/494 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 juli 2010 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die bekleed mogen worden door de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 87, § 3, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 79;

Gelet op decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, 1° ;

Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, 1° ;

Gelet op het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 juli 2010 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die bekleed mogen worden door de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op protocol n° 2012/ 19 van het 8 oktober 2012 van het Comité van sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Op voorstel van het Collegelid belast met Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.In bijlage I van het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 juli 2010 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die bekleed mogen worden door de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In rang 16 worden de woorden "adjunct-administrateur-generaal" opgeheven;2° De opgeheven graden worden met de woorden "Rang 16 : Adjunct-administrateur-generaal aangevuld".

Art. 3.Het huidige besluit treedt in werking op 1 november 2013.

Art. 4.Het Collegelid bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juni 2013.

Namens het College : Collegevoorzitter, Ch. DOULKERIDIS Collegelid belast met Ambtenarenzaken, Mevr. C. FREMAULT

^