Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 06 juni 2013
gepubliceerd op 17 september 2013

Besluit 2012/492 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
college van de franse gemeenschapscommissie
numac
2013031734
pub.
17/09/2013
prom.
06/06/2013
ELI
eli/besluit/2013/06/06/2013031734/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JUNI 2013. - Besluit 2012/492 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 87 § 3, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald op artikel 79;

Gelet op decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, 1° ;

Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, 1° ;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 maart 2009 tot vaststelling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van het Hoger overlegcomité, gegeven op 29 januari 2013;

Op voorstel van het Collegelid belast met Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.Alle, in de tekst van onderhavig besluit vermelde titels en functies moeten zowel in het mannelijk als in het vrouwelijk gelezen worden.

Art. 3.De Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie zijn samengesteld uit directiebesturen, diensten en cellen.

Art. 4.§ 1. De dienst van het secretariaat-generaal staat onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Administrateur-generaal. Hij beheert de volgende sectoren : - Kanselarij - Verenigingen, kadaster van subsidies en non-profit ondersteuning (met inbegrip van het beheer van een uniek loket) - RIZIV - Begeleiding van de kwalitatieve evaluatie - Algemeen beleid - Beheerscontrole - Duurzame aankopen - Strijd tegen discriminatie en gelijkheid van kansen - Verzekeringen - Controle over het gebruik van subsidies. § 2. De volgende diensten staan onder het rechtstreekse bevoegdheid van de Administrateur-generaal : - Inspectiedienst - Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - Juridische dienst : openbaar ambt, overheidsopdrachten en geschillen (met inbegrip van het secretariaat van de door het vakbondsstatuut bedoelde organen) - Dienst van de interne en externe communicatie en van internationale betrekkingen, met inbegrip van de opvolging van Europese richtlijnen.

Deze dienst wordt een cel die behoort tot de Dienst van het secretariaat-generaal bij het vertrek van de houder van de functie van Adviseur-diensthoofd van de genaamde dienst. § 3. Worden eveneens onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Administrateur-generaal geplaatst : - Het personeel toegewezen aan het secretariaat van de Inspectie van Financiën; - Het personeel toegewezen aan de controle op de vastleggingen; - Het personeel toegewezen aan de sociale dienst; - De syndicale medewerkers.

Art. 5.De 6 directiebesturen worden onder het gezag van de Administrateur-generaal geplaatst.

De directiebesturen, diensten en cellen worden als volgt opgesplitst : 1. Directiebestuur van human resources management : - Human resources dienst - Dienst voor informatica en documentenbeheer Het directiebestuur van human resources beschikt over een cel voor de ontwikkeling van beroepscompetenties die onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Bestuursdirecteur staat.Deze cel wordt geleid door de Adviseur-diensthoofd die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de beroepscompetenties, in de zin van artikel 51 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Bij het vertrek van de Adviseur-diensthoofd wordt de cel voor ontwikkeling van beroepscompetenties in de dienst Human Resources opgenomen. 2. Directiebestuur van budgettaire en vermogensrechtelijke zaken : - Dienst begroting, boekhouding en schatkist - Dienst erfgoed, infrastructuur, beheer gebouwen (behalve schoolgebouwen) en economaat 3.Directiebestuur van culturele zaken, sport en toerisme : - Dienst cultuur - Dienst toerisme - Dienst socioculturele zaken en sport Bij het vertrek van een van de Adviseurs-diensthoofden bevoegd voor cultuur of toerisme worden deze twee diensten tot één dienst van cultuur en toerisme gefuseerd 4. Directiebestuur van bijstand aan gehandicapten : - Dienst individuele prestaties - Dienst tewerkstelling en hulp bij integratie - Dienst opvang en huisvesting - Dienst initiatieven, technische bijstand en documentatie Het directiebestuur van bijstand aan gehandicapten beschikt over 3 cellen die onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Bestuursdirecteur staan : - Cel Observatorium - Cel grote afhankelijkheid - Cel Boekhouding 5.Directiebestuur van onderwijs en opleiding : - Dienst voor de algemene organisatie van de onderwijsplaatsen - Dienst Onderwijs - Dienst voor microbiologisch onderzoek J.M. WIAME - Dienst opleiding en schoolvervoer (met inbegrip van de sector van de K.M.O.-opleiding) Het directiebestuur van onderwijs en opleiding beschikt over een budgettaire en administratieve cel die onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Bestuursdirecteur staat.

Staan eveneens onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Bestuursdirecteur : - het auditorium Jacques Brel - de omnisporthal van de campus van Ceria - het sportcomplex van de campus van Ceria - de Hogeschool Lucia de Brouckère 6. Directiebestuur van sociale zaken en gezondheid : - Dienst gezondheid - Dienst sociale zaken - Dienst sociale samenhang Het directiebestuur van sociale zaken en gezondheid beschikt over een cel "opvangvoorzieningen voor het kind" dat onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Bestuursdirecteur staat.

Art. 6.Tot het vertrek van de houder van de functie van Adjunct-Administrateur-generaal (graad in uitdoving) oefent deze verder zijn functies uit, namelijk : - de Administrateur-generaal bijstaan bij het dagelijks beheer van de administratie en hem vervangen in geval van afwezigheid of bij verhindering. - het superviseren van het Directiebestuur van budgettaire en vermogensrechtelijke zaken, het Directiebestuur van bijstand aan gehandicapten, het Directiebestuur van sociale zaken en gezondheid - de coördinatie garanderen tussen de directiebesturen van sociale zaken en gezondheid en van bijstand aan gehandicapten - de documenten ondertekenen afkomstig van de dienst met eigen beheer "Gebouwen" (SGS Gebouwen) - de interne documenten ondertekenen van de diensten van het College afkomstig van de directiebesturen, diensten en cellen die onder zijn hiërarchisch gezag staan - samen met de Administrateur-generaal de documenten die een bijzonder belang bekleden, ondertekenen.

Art. 7.Het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 maart 2009 tot vaststelling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie wordt ingetrokken.

Art. 8.Onderhavig besluit wordt van kracht op 1 november 2013.

Art. 9.Het Collegelid bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 6 juni 2013.

Namens het College : De Voorzitter van het College belast met Begroting, Onderwijs, Toerisme en Internationale Betrekkingen, Ch. DOULKERIDIS Collegelid belast met Openbaar Ambt, Gezondheidsbeleid en Opleiding van de Middenstand, Mevr. C. FREMAULT Collegelid bevoegd voor Sociale Samenhang, Ch. PICQUE Collegelid bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap, Mevr. E. HUYTEBROECK Collegelid bevoegd voor Beroepsopleiding, Cultuur, Schoolvervoer, Sociale Actie, Gezin, Sport en Internationale Betrekkingen, R. MADRANE

^