Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 03 mei 2012
gepubliceerd op 14 september 2012

Besluit 2012/145 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 februari 2002 houdende reglementering inzake parkoerskosten

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012203166
pub.
14/09/2012
prom.
03/05/2012
ELI
eli/besluit/2012/05/03/2012203166/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 MEI 2012. - Besluit 2012/145 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 februari 2002 houdende reglementering inzake parkoerskosten


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten over de institutionele hervormingen, artikel 87, § 3, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van 7 februari 2002 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de reglementering inzake parkoerskosten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën verleend op 24 februari 2012;

Gelet op de goedkeuring van 8 maart 2012 van het lid van het College dat belast is met de Begroting;

Gelet op het protocol nr. 2011/06 van 24 mei 2011 van het Sectorcomité XV betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012;

Gelet op advies 51.113/2 van de Raad van State verleend op 18 april 2012 overeenkomstig artikel 84, § 1, 1e lid, 1° van de wetten over de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van het lid van het College bevoegd voor het Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Onderhavig besluit regelt, in toepassing van het artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2.In artikel 22, § 3 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 februari 2002 houdende de reglementering inzake parkoerskosten, vervangen door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 oktober 2009, wordt het eerste lid vervangen door het volgende : "de vergoeding wordt forfaitair vastgelegd op 0,20 € per kilometer van 1 januari 2010 tot 31 december 2010 en op 0,21 € de kilometer vanaf 1 januari 2011".

Art. 3.In bijlage 4 van dit besluit, toegevoegd door het besluit van 29 oktober 2009, wordt de zin « kilometeraantal x 0,15 € = 0 € » geschrapt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Art. 5.Het Collegelid bevoegd voor het Openbaar Ambt, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Opgemaakt te Brussel, op 3 mei 2012.

Door het College, Chr. DOULKERIDIS, Voorzitter van het College B. CEREXHE, Collegelid belast met Openbaar Ambt

^