Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 01 december 2016
gepubliceerd op 12 januari 2017

Besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016029635
pub.
12/01/2017
prom.
01/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/01/2016029635/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2016. - Besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 6 januari 2014;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, artikel 79, § 1;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het protocol nr. 2016/13 van 12 juli 2016 van het Comité van Sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het sectorale akkoord 2016-2017 budgettair gespreid tot in 2019;

Gelet op het protocol nr. 2016/22 van 16 november 2016 van het Comité van Sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding gegeven op 25 november 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 24 november 2016;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College bevoegd voor de Begroting gegeven op 1 december 2016;

Op voorstel van de Collegeleden bevoegd voor Beroepsopleiding en Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van deze laatste. HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

Art. 2.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt de eerste bijlage vervangen door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 2014 vervangen door de eerste bijlage gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

Art. 3.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie gewijzigd bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 2014, worden de weddeschalen vervangen door de weddeschalen hieronder :

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2016

Artikel 4

31.548,89 - 51.526,81 14 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00

Artikel 5

38.897,33 - 54.741,91 11 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00

Artikel 6

Eerste lid 33.156,24 - 48.312,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00 Tweede lid 34.662,98 - 50.046,90 11 x 2 x 1.337,72 1 x 1 x 669,00

Artikel 7

33.156,24 - 48.312,18 3 x 1 x 688,90 8 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00 1 x 2 x 1.378,00

Artikel 8

26.959,14 - 41.928,90 3 x 1 x 642,01 11 x 2 x 987,43 1 x 1 x 494,00 1 x 2 x 988,00

Artikel 9

30.174,00 - 42.789,65 3 x 1 x 642, 01 9 x 2 x 1.125,18 1 x 1 x 563,00

Artikel 23

37.498,37 - 56.087,72 13 x 2 x 1.376,95 1 x 1 x 689,00

Artikel 39

31.548,89 - 51.526,81 14 x 2 x 1.377,78 1 x 1 x 689,00


Art. 4.In de bijlage I van hetzelfde besluit gewijzigd bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 2014, worden de bedragen van de weddeschalen vervangen door de bedragen hieronder.

Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2016

37.498,37 - 56.087,72

33.156,24 - 48.312,18

26.959,14 - 41.928,90

30.174,00 - 42.789,65


Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 6.Het Collegelid belast met Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel op 1 december 2016.

Voor het College : De Voorzitster van het College, Mevr. F. LAANAN Het Collegelid belast met Ambtenarenzaken, Mevr. C. JODOGNE

Bijlage I bij het besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 december 2016 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie Bijlage I bij het besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 december 2016 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Brussel op 1 december 2016.

Voor het College : De Voorzitster van het College, Mevr. F. LAANAN Het Collegelid belast met Ambtenarenzaken, Mevr. C. JODOGNE

^